Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


DOLNOŚLĄSKA ITD W WALCE Z NIEUCZCIWĄ KONKURENCJĄ

DOLNOŚLĄSKA ITD W WALCE Z NIEUCZCIWĄ KONKURENCJĄ
Przed południem 27 czerwca w Strzegomiu (powiat świdnicki)  przeprowadzono kontrolę autobusu marki Ford, który był oznakowany właściwymi dla przewozów regularnych tablicami kierunkowymi „Strzegom –Stanowice – Pasieczna – Świdnica”.

DOLNOŚLĄSKA ITD W WALCE Z NIEUCZCIWĄ KONKURENCJĄ
W trakcie kontroli w pojeździe znajdowało się dwóch pasażerów. W toku prowadzenia czynności kontrolnych zażądano od kierowcy okazania między innymi wypisu z licencji na transport drogowy osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Kierowca okazał dokument, z którego wynikało, iż licencja na transport drogowy osób utraciła ważność w dniu 28.05.2017 r. Na podstawie analizy okazanych dokumentów oraz przeprowadzonych dowodów stwierdzono, iż przewoźnik wykonuje zarobkowe regularne przewozy osób bez posiadania wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji. Ponadto przewoźnik nie posiadał ważnego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób na trasie Strzegom – Stanowice – Pasieczna – Świdnica.

DOLNOŚLĄSKA ITD W WALCE Z NIEUCZCIWĄ KONKURENCJĄ
Jakby tego było mało, czynności kontrolne wykazały, iż zainstalowana w pojeździe kasa fiskalna nie została podłączona do zasilania, a pasażerom nie są wydawane bilety za przejazd na wskazanej trasie. Wobec powyższego stwierdzono naruszenie polegające na niewydaniu pasażerowi wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd przed rozpoczęciem kursu z wyłączeniem taksówki.

Przeprowadzona kontrola wykazała wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji oraz zezwolenia. Dodatkowo stwierdzono, iż przewoźnik nie wydał pasażerom potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd i nie zaewidencjonował uzyskanych przychodów. Czynności kontrolne wykazały, iż kierowca został dopuszczony do kierowania pojazdem bez wymaganego orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego.

DOLNOŚLĄSKA ITD W WALCE Z NIEUCZCIWĄ KONKURENCJĄ
W wyniku przeprowadzonej kontorli wobec przewoźnika wszczęto administracyjne postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej. Za stwierdzone czyny grozi kara finansowa w kwocie 10000 zł. Ponadto wobec osoby zarządzającej transportem zastosowane postępowanie mandatowe. Dodatkowo odrębne postępowanie przeprowadzi Służba Celno – Skarbowa. W wyniku przeprowadzonej kontroli pasażerowie nie mogli dalej kontynuować przejazdu i byli zobowiązani skorzystać z innego środka transportu.

Podczas kontroli kierowca autobus nie posiadał przy sobie i nie okazał do kontroli dowodu rejestracyjnego.

Dolnośląska Inspekcja Transportu Drogowego od wielu lat prowadzi kontrole pojazdów w tzw. szarej strefie przewozu osób. Działanie te są wielotorowe i mają na celu wyeliminowanie nieuczciwych przewoźników z rynku przewozu osób. Należy stwierdzić, iż proceder funkcjonuje m. in. dzięki nieświadomym pasażerom, którzy korzystają z tak oferowanych usług.

Inspekcja Transportu Drogowego apeluje do potencjalnych pasażerów o korzystanie z usług legalnie działających przewoźników gwarantujących maksymalny poziom bezpieczeństwa podczas wykonywanych usług.

Regulacja rynku transportowego, w tym m. in. licencjonowanie przewoźników, ma na celu zapewnienie odpowiedniej rentowności a nade wszystko bezpieczeństwa wykonywanych przewozów i należytej wypłacalności przedsiębiorców, czemu dodatkowo służą takie narzędzia jak posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia finansowego i ubezpieczenia gwarantujące wypłatę odpowiednich świadczeń dla pasażerów w razie uczestniczenia pojazdu w wypadku lub kolizji drogowej.

opracował insp. ITD Wiesław Ziemianek

kierownik oddziału


2017-06-30

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2017-07-01 09:14:16

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu