Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


KONTROLE DOLNOŚLĄSKICH GIMBUSÓW

KONTROLE DOLNOŚLĄSKICH GIMBUSÓW
W dniu 5 września 2017 roku inspektorzy z Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego, jak co roku, przeprowadzili wzmożone kontrole pojazdów wykonujących przewozy dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Dolnego Śląska.

KONTROLE DOLNOŚLĄSKICH GIMBUSÓW
W trakcie działań, kontroli poddano 42 autobusy szkolne. W wyniku kontroli inspektorzy nałożyli na kierujących 10 mandatów karnych za następujące wykroczenia: za prowadzenie pojazdów dopuszczonych do ruchu w złym stanie technicznym oraz braki wymaganej dokumentacji.
KONTROLE DOLNOŚLĄSKICH GIMBUSÓW

Inspektorzy zatrzymali 10 dowodów rejestracyjnych ze względu na zły stan techniczny autobusów, a także brakujące wyposażenie. Do weryfikacji stanu technicznego, dolnośląscy inspektorzy użyli pod niektórymi szkołami, posiadanej na wyposażeniu Mobilnej Linii Diagnostycznej. Najczęściej stwierdzane usterki to:

  • wycieki płynów eksploatacyjnych,
  • uszkodzony układ hamulcowy,
  • usterki zawieszenia,
  • niesprawne oświetlenie,
  • brak aktualnych badań technicznych,
  • nieoznaczone wyjścia awaryjne,
  • nieszczelny układ wydechowy.

KONTROLE DOLNOŚLĄSKICH GIMBUSÓW
KONTROLE DOLNOŚLĄSKICH GIMBUSÓW
KONTROLE DOLNOŚLĄSKICH GIMBUSÓW
Mimo świadomości przedsiębiorców i kierowców o cyklicznie prowadzonych działaniach kontrolnych w pierwszym dniu rozpoczęcia nauki szkolnej, dolnośląscy inspektorzy stwierdzili w ponad 23 % kontrolowanych autobusów negatywny stan techniczny.

W 6 przypadkach stwierdzone usterki techniczne były na tyle poważne, że stały się powodem wyeliminowania autobusów z ruchu. Stwierdzone nieszczelności układu hamulcowego, wycieki płynów eksploatacyjnych czy brak aktualnych badań technicznych to główne przyczyny niedopuszczania przez inspektorów autobusów do ruchu z nakazem zjazdu do warsztatu.


2017-09-05

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2017-09-05 14:46:58

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu