Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


ŚWIĘTA, CZY NIE, KAŻDY OKRES JEST „DOBRYM” DLA NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI.

ŚWIĘTA, CZY NIE, KAŻDY OKRES JEST „DOBRYM” DLA NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI.
Święta Bożego Narodzenia to okres wzmożonego ruchu samochodów osobowych, którymi  zmierzamy do swoich bliskich. W tym czasie w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego wprowadzono ograniczenia oraz zakaz ruchu na drogach dla niektórych rodzajów pojazdów.

Celem weryfikacji przestrzegania przepisów w powyższym zakresie 26 grudnia 2017 r., insp. z Dolnośląskiego Inspektoratu Transportu Drogowego prowadzili działania na terenie powiatu legnickiego i bolesławieckiego. W wyniku powyższego został zatrzymany do kontrolnych 40 tonowy zespół pojazdów- chłodnia, należący do polskiego przedsiębiorcy, którym przewożono artykuły spożywcze do jednego z centrów logistycznych na terenie powiatu lubińskiego. Pojazdem kierował obywatel Ukrainy.

W wyniku kontroli pobranych dokumentów stwierdzono, iż realizowany przewóz nie podlegał ograniczeniom w ruchu, jednak analiza pobranych danych z tachografu cyfrowego oraz karty kierowcy wykazała, iż kilka minut przed zatrzymaniem kierowca, w celu ukrycia swojego rzeczywistego czasu pracy, posługiwał się cudzą kartą kierowcy. Dodatkowa karta należała do przedsiębiorcy realizującego przewóz.

ŚWIĘTA, CZY NIE, KAŻDY OKRES JEST „DOBRYM” DLA NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI.

Przyczyną powyższego, jak wynikało z wyjaśnień kierowcy, była chęć uniknięcia ewentualnych kar za naruszenia norm czasu jazdy, przerw i odpoczynku, wynikających z konieczności terminowego dostarczania ładunku.

Opisane praktyki często doprowadzają do zaśnięcia kierowcy za kierownicą w wyniku przemęczenia. Tym razem udało się zapobiec takiej sytuacji.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wobec przewoźnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne, a na kierowcę nałożony mandat karny.


2017-12-28

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu