Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE.... Z WIZYTĄ U PRZEDSZKOLAKÓW W STRONIU ŚLĄSKIM

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE.... Z WIZYTĄ U PRZEDSZKOLAKÓW W STRONIU ŚLĄSKIM
7 lutego 2018 r. inspektorzy z kłodzkiego oddziału Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego gościli w Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śląskim. Celem spotkania było krzewienie zasad bezpieczeństwa wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE.... Z WIZYTĄ U PRZEDSZKOLAKÓW W STRONIU ŚLĄSKIM

Wśród wielu poruszanych zagadnień nie zabrakło, ważnego szczególnie o tej porze roku tematu odblasków. Inspektorzy przypomnieli, aktywnie uczestniczącym w spotkaniu przedszkolakom, podstawowe zasady ruchu drogowego.

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE.... Z WIZYTĄ U PRZEDSZKOLAKÓW W STRONIU ŚLĄSKIM

Największe emocje wśród dzieciaków wzbudziła prezentacja samochodu służbowego ITD oraz jego wyposażenia. Na koniec inspektorzy przekazali przedszkolakom kilka drobnych upominków, dzięki którym będą lepiej widoczni na drodze.

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE.... Z WIZYTĄ U PRZEDSZKOLAKÓW W STRONIU ŚLĄSKIM

Inspekcja Transportu Drogowego w ramach posiadanych uprawnień kontroluje m. in. ruch drogowy. Wiele interwencji mogłoby nie mieć miejsca gdyby uczestnicy ruchu drogowego stosowali się nie tylko do przepisów ale także do zasad wynikających z kultury zachowania w drogach. Spotkania z najmłodszymi mają kształtować odpowiednie postawy, które zwiększają bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE.... Z WIZYTĄ U PRZEDSZKOLAKÓW W STRONIU ŚLĄSKIM

 

przygotował:

inspektor ITD Wiesław Ziemianek

kierownik oddziału


2018-02-09

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2018-02-09 08:46:45

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 12 416 51 22
Radom 48 629 87 43
Katowice 32 42 88 150

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu