Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


BEZ OC I DOWODU REJESTRACYJNEGO ALE NA DWÓCH KARTACH

BEZ OC I DOWODU REJESTRACYJNEGO ALE NA DWÓCH KARTACH
6 marca br. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu poruszając się nieoznakowanym radiowozem ok. godziny 9:00  na ul. Kowalskiej we Wrocławiu, zatrzymali do kontroli drogowej pojazd członowy przewoźnika krajowego, którym przewożono ponad 21 ton wyrobów metalowych w relacji Zawiercie – Wrocław.
BEZ OC I DOWODU REJESTRACYJNEGO ALE NA DWÓCH KARTACH

Bezpośrednią przyczyną zatrzymania pojazdu było niezastosowanie się kierującego do znaku B-5.

BEZ OC I DOWODU REJESTRACYJNEGO ALE NA DWÓCH KARTACH
Pojazd skierowano na punkt kontrolny. Wstępna analiza wydruku z karty kierowcy znajdującej się w slocie nr 1 tachografu wykazał, iż kierujący do rejestrowania swoich aktywności wykorzystał kartę innego kierowcy.

BEZ OC I DOWODU REJESTRACYJNEGO ALE NA DWÓCH KARTACH
W toku kontroli kierujący wyjaśnił, iż zdecydował się użyć karty cyfrowej swojego ojca w celu zmanipulowania zapisów rejestrowanych przez tachograf, gdyż chciał jak najszybciej wykonać operacje przewozową i wrócić do domu.

Analiza danych zarejestrowanych przez tachograf wykazała, iż kierujący w ostatnim okresie rozliczeniowym, mimo użycia cudzej karty nie odebrał wymaganego odpoczynku dobowego skracając go o ponad 2 godziny.

Ponadto w wyniku kontroli inspektorzy ujawnili szereg innych, rażących naruszeń czasu pracy, które kierujący popełni w poprzedzających kontrolę 28 dniach.

Prócz naruszeń przepisów socjalnych kontrola ujawniła szereg nieprawidłowości związanych z przepisami ruchu drogowego.

Kierujący nie okazał do kontroli dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia wymaganego ubezpieczenia OC naczepy.

Po dostarczeniu na miejsce kontroli brakującego dokumentu naczepy okazało się, iż przedmiotowy pojazd nie przeszedł wymaganego badania technicznego i prawdopodobnie nie został ubezpieczony.

Kontakt z przedsiębiorcą w powiązaniu z danymi rejestru Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego potwierdziły przypuszczenia inspektorów w zakresie braku wymaganego ubezpieczenia OC naczepy.

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny naczepy i wydali kierującemu zakaz kontynuowania przewozu drogowego do chwili odebrania wymaganego odpoczynku dziennego i ubezpieczenia naczepy.

Fakt poruszania się pojazdem bez wymaganego ubezpieczenia OC został zgłoszony do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a karta cyfrowa do tachografu, którą kierujący posługiwał się w sposób nieuprawniony została zatrzymana i przesłana do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Wobec przewoźnika drogowego, który przyczynił się do stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną.

Na kierującego nałożono łącznie 9 mandatów karnych.


2018-03-07

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8.00 do 14.00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu