Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


MIMO MANDATÓW I TAK SIĘ OPŁACA

11 przeładowanych „busów”, stosowanie niedozwolonego urządzenia wpływającego na pracę tachografu, to tylko niektóre ze stwierdzonych naruszeń przez insp. z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu.

Dnia 08.03.2018 r. inspektorzy z oddziału w Legnicy prowadzili na terenie miasta Legnicy czynności kontrolne ukierunkowane na ważenie pojazdów. Najwięcej nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym stwierdzono przy kontrolach pojazdów do przedwozu rzeczy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Rekordzista ważył 6 ton, kolejne nie wiele mniej.

MIMO MANDATÓW I TAK SIĘ OPŁACA
MIMO MANDATÓW I TAK SIĘ OPŁACA
MIMO MANDATÓW I TAK SIĘ OPŁACA

Jeden z 11 przeładowanych i zatrzymanych do kontroli „busów”, bez ładunku ważył 3450 kg. Z dowodu rejestracyjnego wynikało, iż jego masa własna to 2795 kg. Ze względu na rozbieżności pomiędzy wpisem do dowodu rej., a stanem rzeczywistym został zatrzymany dowód rej. pojazdu.

MIMO MANDATÓW I TAK SIĘ OPŁACA
MIMO MANDATÓW I TAK SIĘ OPŁACA

Nie są to odosobnione przypadki, podobne naruszenia były stwierdzane już wielokrotnie. Z ust kierowców nie raz można było usłyszeć, że i tak im się opłaca raz na jakiś czas zapłacić mandat karny za przeładowanie pojazdu, jak rejestrować lub kupować pojazdy o dmc powyżej 3,5 t. Certyfikat kompetencji zawodowych, zabezpieczenie finansowe w kwocie na pierwszy pojazd 9000, na kolejne po 5000 euro, licencja, obowiązek stosowani tachografów rejestrujących czas pracy kierowców, stosowanie się do norm dotyczących czasu jazdy przerw i odpoczynku, uiszczanie opłat za przejazd po odcinkach płatnych, prawo jazdy kat. „C”, kwalifikacja wstępna, czy szkolenia okresowe, to tylko niektóre z dodatkowych wymagań, jak wynikało z wyjaśnień kierowców, będących przyczyną stwierdzonych okoliczności. Stanowią one jednak nieuczciwą konkurencję dla legalnie wykonujących przewozy drogowe przedsiębiorców, posiadających pojazdy o dmc pow. 3,5 t, którzy w wielu przypadkach ponosząc dodatkowe koszty, nie mają szans na przetrwanie na rynku transportowym.

Na uwagę zasługuje jeszcze jeden przypadek. Na drogach zlokalizowanych przy punktach do ważenia z reguły ruch zmniejsza się do minimum, a w szczególności ogranicza do ruchu pojazdów, które nie mają lub przewożą niewielkie ilość ładunku. Dlatego prowadzone kontrole mają charakter statyczno- dynamiczny. Przy tak prowadzonych czynnościach, na drodze umożliwiającej omijanie punktu do ważenia, po godzinie 11, został zatrzymany 40 tonowy zestaw pojazdów. Przewożono nim ładunek z Brzegu Dolnego do Belgi. W ramach analizy wydruku z karty kierowcy okazało się, iż nie było na nim zarejestrowanego okresu jazdy kierowcy, który bezpośrednio przed zatrzymaniem poruszał się pojazdem. Jak się okazało przyczyną powyższego było przyłożenie przez kierowcę magnesu do czujnika ruchu. W wyniku takich działań tachograf rejestrował na karcie odpoczynek zamiast okresu jazdy. Z wyjaśnień kierowcy wynikało, że musiał to zrobić ponieważ miał do przejechania jeszcze około 950 km, a na to przy jeździe zgodnej z obowiązującymi przepisami, wynoszącej maksymalnie 10 godzin, zabrakłoby mu czasu. Magnes, jak wyjaśniał, przyłożył do czujnika dnia poprzedniego, tj. 07.03.2018 r., po wjeździe do firmy w Brzegu Dolnym, na załadunek towaru.

MIMO MANDATÓW I TAK SIĘ OPŁACA
MIMO MANDATÓW I TAK SIĘ OPŁACA

W wyniku przeprowadzonych działań wyeliminowano z ruchu pojazdy nieuczciwej konkurencji, stanowiącej realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Na kierowców zostały nałożone mandaty karne, a wobec przewoźnika podlegającego pod przepisy ustawy o transporcie drogowym wszczęto postepowanie administracyjne. Przeładowane pojazdy do czasu rozładunku nie zostały dopuszczone do dalszego ruchu.


2018-03-09

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu