Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


KOLEJNE UJAWNIONE WYŁĄCZNIKI TACHOGRAFÓW

Dolnośląscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli dwa 40 tonowe zestawy pojazdów należące do polskiego i węgierskiego przewoźnika, w których były zainstalowane niedozwolone wyłączniki tachografów. Urządzenia te pozwalały rejestrować odpoczynki kierowców podczas ich rzeczywistej jazdy i prowadzić pojazdy bez rejestracji jakichkolwiek naruszeń czasu pracy

KOLEJNE UJAWNIONE WYŁĄCZNIKI TACHOGRAFÓW
KOLEJNE UJAWNIONE WYŁĄCZNIKI TACHOGRAFÓW
.

W poniedziałek 17 kwietnia 2018 r. na terenie Powiatu Legnickiego inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy z naczepą. Krajowy przedsiębiorca wykonywał przewóz drogowy artykułów spożywczych do jednego z marketów na terenie Zielonej Góry. Analiza danych zapisanych na wydruku z karty kierowcy, sporządzonym bezpośrednio po zatrzymaniu pojazdu do kontroli, wykazała brak zarejestrowanej jazdy. Szczegółowych oględzin zainstalowanego w ciężarówce tachografu wraz z impulsatorem skrzyni biegów dokonał inspektor z uprawnieniami diagnosty samochodowego oraz technika serwisu tachografów. Stwierdził on podłączenie niedozwolonego urządzenia dodatkowego w postaci wyłącznika tachografu zainstalowanego wewnątrz cyfrowego urządzenia rejestrującego, który był sterowany pilotem.

Podobna sytuacja miała miejsce kilka minut później przy kolejnym zatrzymanym do kontroli pojeździe. Tym razem węgierski przewoźnik realizował międzynarodowy przewóz drogowy ze Szwecji na Węgry. Mimo, iż przed zatrzymaniem pojazd poruszał się, na karcie kierowcy był rejestrowany odpoczynek. Dokładne czynności kontrolne wykazały ingerencję w czujnik indukcyjny urządzenia rejestrującego oraz szynę CAN pojazdu.

Zarówno w jednym, jak i kolejnym przypadku uruchomienie wyłączników powodowało fałszowanie zapisów prędkości pojazdu, przebytej drogi i aktywności kierowcy.

Niedozwolone wyłączniki zostały wymontowane z pojazdów w serwisie tachografów i posłużą jako dowody w sprawie.

KOLEJNE UJAWNIONE WYŁĄCZNIKI TACHOGRAFÓW
KOLEJNE UJAWNIONE WYŁĄCZNIKI TACHOGRAFÓW

Za stwierdzone naruszenia kierowców ciężarówek ukarano mandatami. Natomiast wobec przewoźników drogowych wszczęto postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych.


2018-04-17

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8.00 do 14.00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu