Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


MOBILNA LINIA DIAGNOSTYCZNA W LUBINIE

W dniu 18 kwietnia 2018 r. inspektorzy z legnickiego oddziału WITD we Wrocławiu prowadzili na terenie Lubina kontrole drogowe podczas, których weryfikowano w szczególności stan techniczny pojazdów przy użyciu Mobilnej Linii Diagnostycznej (MLD). W działaniach uczestniczyli również funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Użycie MLD pozwala na dokładne zdiagnozowanie układów: hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia, elementów podwozia oraz kół. Sprzęt, w jaki wyposażona jest stacja umożliwia badanie pojazdów pod kątem uciążliwości związanych z ochroną środowiska, tj. tłumienia hałasu oraz emisji i zadymienia spalin.

MOBILNA LINIA DIAGNOSTYCZNA W LUBINIE

W wyniku prowadzonych działań inspektorzy skontrolowali 13 pojazdów. W czterech przypadkach zatrzymane zostały dowody rejestracyjne. Przyczyny to: niesprawne układy hamulcowe, nadmierne luzy zawieszenia, wycieki płynów eksploatacyjnych, nadmiernie zużyte opony i niedziałające oświetlenia pojazdów.

MOBILNA LINIA DIAGNOSTYCZNA W LUBINIE
MOBILNA LINIA DIAGNOSTYCZNA W LUBINIE

Na uwagę zasługuje fakt, że podczas kontroli układu hamulcowego przy użyciu MLD podczas badania w dwóch przypadkach pękły skorodowane przewody hamulcowe, co skutkowało wyciekami płynu hamulcowego. Pojazdy te nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy.

MOBILNA LINIA DIAGNOSTYCZNA W LUBINIE
MOBILNA LINIA DIAGNOSTYCZNA W LUBINIE

W 5 przypadkach stwierdzono przeładowania pojazdów.

Użyciu MLD zwiększa możliwości kontrolne stanu technicznego, co przyczynia się do eliminowania niesprawnych, stwarzających zagrożenie pojazdów, a co za tym idzie wpływa na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.

W wyniku kontroli nałożono 17 mandatów karnych za zły stan techniczny pojazdów, niezabezpieczenie przewożonego ładunku, nieoznakowanie ładunku wystającego z tyłu pojazdu, braki dokumentów oraz przekroczenia dopuszczalnych mas całkowitych pojazdów.


2018-04-19

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu