Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


SEZON ROZPOCZĘTY ….

SEZON ROZPOCZĘTY ….
19 i 20 kwietnia 2018 r. Inspektorzy na motocyklach z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu przeprowadzili skuteczne kontrole ruchu pojazdów ciężarowych w lokalizacjach wskazanych przez mieszkańców Wrocławia.

W okresie poprzedzającym realizację do WITD we Wrocławiu wpłynęły wnioski mieszkańców Wrocławia dotyczące uciążliwości ruchu pojazdów ciężarowych.

Z pierwszego pisma wynikało, iż kierujący pojazdami ciężarowymi jednej z okolicznych kopalni nie stosują się do znaków zakazujących wjazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton ustawionych na ul. Głównej we Wrocławiu, czym stwarzają realne zagrożenie dla innych uczestników drogi.

Drugi problem dotyczył, niszczenia i zanieczyszczania infrastruktury drogowej przez pojazdy obsługujące budowę na ul. Smarodzowskiej we Wrocławiu.

W obydwu przypadkach kontrole inspektorów potwierdziły nieprawidłowości przepisów ruchu drogowego, opisane w przesłanych pismach. Ponadto inspektorzy ujawnili dodatkowe nieprawidłowości polegające na braku wymaganej dokumentacji o której mowa w ustawie o transporcie drogowym.

Za stwierdzone nieprawidłowości inspektorzy nałożyli mandaty karne.

W toku kontroli przeprowadzonej na ul. Smardzowskiej we Wrocławiu inspektorzy ujawnili zły stan techniczny kontrolowanego samochodu ciężarowego, wobec czego dowód rejestracyjny pojazdu został zatrzymany.

 

SEZON ROZPOCZĘTY ….
SEZON ROZPOCZĘTY ….
SEZON ROZPOCZĘTY ….
SEZON ROZPOCZĘTY ….


2018-04-20

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu