Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


CIĄG DALSZY „WYŁĄCZNIKÓW”

CIĄG DALSZY „WYŁĄCZNIKÓW”
Dolnośląscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego w ciągu zaledwie 2 godzin zatrzymali do kontroli 4 ciągniki siodłowe z naczepami, w których były zainstalowane niedozwolone wyłączniki tachografów. Urządzenia te pozwalały rejestrować odpoczynki kierowców podczas ich rzeczywistej jazdy i prowadzić pojazdy bez rejestracji jakichkolwiek naruszeń czasu pracy.

W nocy z 22/23 kwietnia 2018 r. inspektorzy z WITD we Wrocławiu, przy udziale insp. z Delegatury Południowo- Zachodniej GITD, prowadzili działania kontrolne na S8 i A4. W wyniku podjętych czynności kontrolnych zatrzymano 3 pojazdy, których kierowcy zamiast jazdy rejestrowali, niezgodnie ze stanem faktycznym, okresy odpoczynku. W kolejnym, czwartym pojeździe ujawniono zainstalowane dodatkowe urządzenie służące do manipulacji tachografem. W jednym z pojazdów zainstalowany był dodatkowy czujnik ruchu wraz z elementem sterującym, w kolejnych dwóch niedozwolone urządzenia podłączone do szyny CAN, a w następnym „pendrive” zmieniający sposób pracy „zabezpieczonego przez manipulacjami” tachografu cyfrowego.

CIĄG DALSZY „WYŁĄCZNIKÓW”
CIĄG DALSZY „WYŁĄCZNIKÓW”

Oprócz wyłączników tachografów ujawniono emulator AdBlue zastosowany w pojeździe, który powinien spełniać najwyższą normę ekologiczną Euro 6. Emulator taki powoduję wyłączenie wymaganego urządzenia odpowiedzialnego za oczyszczanie spalin, przez co nie są redukowane szkodliwe substancje, w tym tlenki azotu. Emulatory są stosowane w celu zaoszczędzania wydatków przez przewoźników, ponieważ pojazdy nie zużywają czynnika Adblue.

CIĄG DALSZY „WYŁĄCZNIKÓW”

Wszystkie niedozwolone urządzenia były wysoce zaawansowane techniczne i skonstruowane tak, aby nie pozostawiały śladów ich działania. Wskutek ciągłego podnoszenia wiedzy inspektorów oraz wyposażania ich w najnowsze przyrządy kontrolne są oni jednak w stanie ujawniać nawet te najbardziej skomplikowane.

Wszystkie niedozwolone urządzenia zostały wymontowane. Za stwierdzone naruszenia kierowców ciężarówek ukarano mandatami. Natomiast wobec przewoźników drogowych wszczęto postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych.


2018-04-24

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu