Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


120% DREWNA WAGI CIĘŻKIEJ

120% DREWNA WAGI CIĘŻKIEJ
Pojazd ponadgabarytowy jest kojarzony najczęściej z „kolosem” poruszającym się nocami po drogach naszego kraju. Tymczasem dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego po raz kolejny skontrolowali pojazd, którym znany im przedsiębiorca przewoził niesprawnym pojazdem dostawczym drewno kominkowe w ilości powodującej znaczne przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz dopuszczalnej ładowności.

120% DREWNA WAGI CIĘŻKIEJ
24 kwietnia 2018 roku w godzinach popołudniowych w okolicach Przerzeczyna Zdrój na drodze krajowej nr 8, inspektorzy z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej ITD skontrolowali pojazd dostawczy, którym przewożono liściasty gatunek drewna opałowego.

W trakcie kontroli kierowca nie okazał dowodu rejestracyjnego twierdząc, że dokument pozostawił w siedzibie firmy.

Kontrola wykazała także poważne nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdu, w tym naruszające normy ochrony środowiska.

120% DREWNA WAGI CIĘŻKIEJ
Zgodnie z dyspozycją stosownego Rozporządzenia podczas czynności kontrolnych dokonano wyliczenia masy przewożonego drewna z zastrzeżeniem jego gęstości. Ustalona w sten sposób rzeczywista masa całkowita pojazdu wyniosła ponad 8,5 t. Biorąc pod uwagę, że pojazd miał w dowodzie rejestracyjnym określoną masę całkowitą na poziomie 3500 kg, to uzyskany wynik daleko przekroczył dopuszczalne wartości.

Z powodu przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, nie posiadania dokumentu potwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu a także stwierdzone usterki zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego wydano dyspozycję usunięcia pojazdu na parking strzeżony, z którego odbiór samochodu może nastąpić dopiero po usunięciu nieprawidłowości.

Za stwierdzone nieprawidłowości kierowcę ukarano mandatami karnymi.

 

Opracował Wiesław Ziemianek

Kierownik oddziału


2018-04-25

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu