Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


W ŚWIĘTO PRACY NA ZAKAZIE

W ŚWIĘTO PRACY NA ZAKAZIE
W dniu 1 maja 2018 r. z Dolnośląscy Inspektorzy Transportu Drogowego realizowali czynności kontrole ukierunkowane na kierowców poruszających się pomimo obowiązywania w dniu 1 maja 2018 roku okresowego zakazu poruszania się pojazdów ciężarowych.

W jednym z przypadków zatrzymany do kontroli chorwacki kierowca tłumaczył się jazdą na zakazie tym, że ma zabukowany prom i musi dojechać był tego świadomy, że zakazy obowiązują pomimo tego zdecydował się na dalszą jazdę. To nie był jego jedyny problem, gdyż zanim dojechał do Polski naruszył wiele innych przepisów, w tym związanych z odpoczynkiem dziennym co kwalifikowało go do skierowania na parking w celu realizacji tego odpoczynku.

W ŚWIĘTO PRACY NA ZAKAZIE

W innym przypadku inspektorzy zatrzymali pojazd należący do polskiego przewoźnika.  Kierowca podczas kontroli wyjaśnił, że bardzo się spieszy, gdyż właśnie rodzina mu się powiększa. Podczas analizy pobranych danych cyfrowych z karty kierowcy i z tachografu cyfrowego zamontowanego w kontrolowanym pojeździe ustalono, że kierowca przed kontrolą przebył 134 km nie rejestrując na swojej karcie żadnego przejazdu. Następnie kierowca włożył swoją kartę do tachografu i pojechał do Niemiec na rozładunek. Gdy jego normatywny czas pracy zakończył się pracowity driver włożył do tachografu kartę innego kierowcy i właśnie na niej kontynuował dalszą jazdę. Po kontroli karta nienależąca do kontrolowanego została zatrzymana a kierowcy zwrócono uwagę, że teraz gdy się rodzina powiększyła musi bardziej dbać o swoje i innych bezpieczeństwo.

W ŚWIĘTO PRACY NA ZAKAZIE

Przy okazji inspektorzy przypominają, że zakazy obowiązują  w dniu 2 maja w godzinach od 18:00 do 22:00 oraz w dniu jutrzejszym tj. 3 maja od 8:00 do 22:00


2018-05-02

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu