Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


PRZEZORNY NIE ZAWSZE UBEZPIECZONY

PRZEZORNY NIE ZAWSZE UBEZPIECZONY
Kierowca w trakcie wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy rejestrował na karcie kierowcy i tachografie cyfrowym odpoczynek zamiast jazdy.

18 stycznia br. około godziny 9:00 na drodze krajowej nr 25 w miejscowości Międzybórz, dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej pojazd członowy składający się z ciągnika siodłowego marki DAF oraz naczepy marki Krone .

Kierowca wykonywał krajowy transport drogowy rzeczy z miejscowości Gdynia do miejscowości Kąty Wrocławskie.

PRZEZORNY NIE ZAWSZE UBEZPIECZONY
W wyniku analizy danych cyfrowych zawartych na karcie kierowcy i w tachografie cyfrowym inspektorzy ustalili, iż w kontrolowanym pojeździe kierowca nie zarejestrował wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi. Kierowca zgodnie dokumentami przewozowymi jak i złożonymi zeznaniami nie zarejestrował pełnej aktywności na trasie z Gdyni do miejscowości Międzybórz. Zgodnie ze stanem faktycznym przebyta przez kierowcę trasa liczy około 420 km. Natomiast na karcie kierowcy oraz w tachografie cyfrowym zarejestrowane było jedynie 353 km.

Na chwilę przed zatrzymaniem do kontroli kierowca również nie rejestrował prawidłowo swojej aktywności. Rejestrował odpoczynek zamiast jazdy. Kierowca podczas przesłuchania zeznał, iż chwilę przed kontrolą używał magnesu. Wiedząc o kontroli zatrzymał się wcześniej i wyrzucił niedozwolony przedmiot.


2019-01-25

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2019-01-25 11:43:03

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 12 416 51 22
Radom 48 629 87 43

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu