Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


NA MAGNESIE DO GRANICY

Dwa przypadki łamania przepisów dotyczących okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, jazda na magnesie, to tylko niektóre z ujawnionych przez inspektorów transportu drogowego nieprawidłowości. W wyniku trzech skontrolowanych pojazdów ujawniono naruszenia zagrożone kwotą 15000 zł.

3 maja 2019 r. inspektorzy z WITD we Wrocławiu prowadzili kontrole dynamiczne na dolnośląskim odcinku autostrady A4, pod kątem kontroli przestrzegania ograniczeń w ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton.

W wyniku prowadzonych czynności zatrzymano na 63 km autostrady A4 do kontroli 40 tonowy zestaw pojazdów należący do polskiego przewoźnika, którym wykonywano międzynarodowy transport drogowy. Już na podstawie pierwszych wyjaśnień kierowcy oraz okazanych dokumentów przewozowych można było stwierdzić, że kierowca narusza obowiązujące w dniu kontroli ograniczenia w ruchu. Analiza pobranych danych cyfrowych z karty kierowcy i tachografu wykazała kolejne nieprawidłowości. Kierujący pojazdem miał w dniu kontroli na karcie kierowcy zarejestrowane około 25 minut jazdy i 30 przejechanych kilometrów. Ładunek pochodził z Wrocławia, brakował więc co najmniej 60 kilometrów. W wyniku porównania dokumentów przewozowych oraz analizy zapisanych w dniu poprzednim zarejestrowanych kilometrów okazało się, że kierowca po załadunku towaru, wbrew wcześniejszym wyjaśnieniom, pojechał pojazdem do miejscowości, w której znajduje się baza firmy i jego miejsce zamieszkania, a następnie do dnia kontroli, do momentu zatrzymania przejechał około 300 km „na magnesie”, umożliwiającym rejestrowanie odpoczynku podczas jazdy pojazdem. W chwili, kiedy na CB-radio usłyszał, iż dolnośląski odcinek A4 patroluje zespół ITD ściągnął magnes z czujnika ruchu, rejestrując od tego momentu swój okres prowadzenia pojazdu. Przyczyną manipulacji była, jak wynikało z jego wyjaśnień, konieczność terminowego dostarczenia ładunku.

NA MAGNESIE DO GRANICY

Kolejnym zatrzymanym zestawem czeski przewoźnik przewoził ładunek szkła z Polski do Czech. Realizowany przewóz nie podlegał włączeniom spod przepisów dotyczących „okresowych ograniczeń”. Kierowca tłumaczył się tym, że natężenie ruchu na drogach pojazdów ciężarowych jest tak duże, że sądził, iż żadne zakazy ruchu na terenie Polski nie obowiązują.

NA MAGNESIE DO GRANICY

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, zostały wszczęte 3 postępowania administracyjne wobec przewoźników i zarządzających na łączną kwotę 15000 zł oraz nałożone 3 mandaty karne na kierowców na łączną kwotę 2400 zł. Pojazdy poruszające się w okresach ograniczeń nie zostały dopuszczone do dalszego ruchu do czasu zakończenia ich obowiązywania.


2019-05-07

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2019-05-07 12:13:57

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 12 416 51 22
Radom 48 629 87 43

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu