Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


W DZIEŃ I W NOCY MAGNES

W DZIEŃ I W NOCY MAGNES
Jeszcze nie ucichły echa nocnej akcji przeprowadzonej przez legnickich inspektorów transportu drogowego z WITD we Wrocławiu dotyczącej m.in. wykrywaniem manipulacji tachografów, a w dniu wczorajszym – 05.06.2019 r. kolejny kierowca został „przyłapany” na manipulacji. Do kontroli drogowej w miejscowości Gogołowice został zatrzymany ciągnik siodłowy z naczepą należący do polskiego przewoźnika.
W DZIEŃ I W NOCY MAGNES

 Podczas kontroli pobrane zostały dane cyfrowe z karty kierowcy i pamięci masowej tachografu. Analiza pobranych danych wzbudziła wątpliwość inspektora co do wiarygodności zapisów. Przeanalizowano okazane dokumenty przewozowe i przeprowadzono krótką rozmowę z kierowcą. To wystarczyło, aby potwierdzić, że używa on magnesu do zakłócania sygnału z impulsatora do tachografu. Kierowca przyznał się, że podczas tzw. podjazdów pod załadunek oraz w celu „wykręcenia sobie przerwy” używa magnesu.

W DZIEŃ I W NOCY MAGNES
,
W DZIEŃ I W NOCY MAGNES

W tym przypadku kierowca nie został zatrzymany na gorącym uczynku, manipulacje jakich się dopuścił zostały wykonane kilka, kilkanaście dni temu. Inspektorzy dysponują  najnowocześniejszymi urządzeniami do wykrywania manipulacji, co pozwala na ich skuteczne ujawnianie, a w konsekwencji prowadzi do nieuchronności kary. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowca i przedsiębiorca poniosą sankcje określone w ustawie o transporcie drogowym. Nie może również spać spokojnie zarządzający transportem w przedsiębiorstwie, gdyż ustawodawca również dla niego przewidział karę.


2019-06-06

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-06-06 12:45:27

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu