Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


KOLEJNY PRZEŁADOWANY „DOSTAWCZAK”

KOLEJNY PRZEŁADOWANY „DOSTAWCZAK”
Pojazd dostawczy ważący prawie 9 ton wyeliminowany z ruchu to efekt typowania do kontroli patrolu motocyklowego Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

27 czerwca 2019 roku Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili kontrole ukierunkowane na eliminowanie z ruchu przeładowanych pojazdów poruszających się po drogach Wrocławia o dmc do 3,5 t.

Działania miały na celu przeciwdziałanie patologiom związanym z przewozami ładunków o nadmiernym ciężarze pojazdami o dmc do 3.5 t oraz sprawdzenie stanu technicznego pojazdów.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu poruszając się motocyklami ok. godziny 09:00 na obwodnicy Leśnicy we Wrocławiu zatrzymali do kontroli drogowej pojazd ciężarowy marki Iveco o dmc do 3,5 tony.

Pojazdem przewożono ładunek materiałów budowalnych w tym 2 DPPL’e zawierające olej antyadhezyjny o łącznej pojemności 2000 litrów.   

Pojazd poddany został ważeniu przy użyciu wag samochodowych.

Rzeczywista masa pojazdu wyniosła aż 8750 kg. Biorąc pod uwagę, że pojazd miał w dowodzie rejestracyjnym określoną masę całkowitą – 3500 kg, wynik był zatrważający.

Ponadto w toku kontroli inspektorzy ujawnili:

- umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób naruszający stateczność pojazdu oraz brak jego zabezpieczenia przed zmianą położenia.

Wobec powyższego nakazano doprowadzę pojazdu do stanu normatywnego a za stwierdzone nieprawidłowości na kierującego nałożono mandaty karane.

KOLEJNY PRZEŁADOWANY „DOSTAWCZAK”
KOLEJNY PRZEŁADOWANY „DOSTAWCZAK”
KOLEJNY PRZEŁADOWANY „DOSTAWCZAK”
KOLEJNY PRZEŁADOWANY „DOSTAWCZAK”


2019-06-27

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-06-27 14:25:16

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8.00 do 14.00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu