Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


KONTYNUACJA KONTOLI AUTOBUSÓW MIEJSKICH

KONTYNUACJA KONTOLI AUTOBUSÓW MIEJSKICH
Trzykrotnie przekroczona norma zadymienia spali, wycieki płynów eksploatacyjnych, niesprawne hamulce i usterki zawieszenia były powodem zatrzymania dowodów rejestracyjnych i niedopuszczenia do ruchu niektórych autobusów realizujących przewozy miejskie we Wrocławiu. 

KONTYNUACJA KONTOLI AUTOBUSÓW MIEJSKICH
Od wczesnych godzin porannych 29 lipca dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego kontynuowali zapowiedziane wcześniej kontrole autobusów, którymi realizowane są przewozy miejskie na terenie Wrocławia. Kontrole były prowadzone w pobliżu jednej z zajezdni autobusowych w ciągu ulicy Obornickiej.

KONTYNUACJA KONTOLI AUTOBUSÓW MIEJSKICH
Inspektorzy podczas kontroli zwracali szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów, wykorzystując do tego celu posiadaną na wyposażeniu mobilną linię diagnostyczną. Kontroli poddano również trzeźwość kierowców.

KONTYNUACJA KONTOLI AUTOBUSÓW MIEJSKICH
Inspektorzy skontrolowali 58 autobusów z czego w 10 przypadkach stwierdzili usterki techniczne skutkujące zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych i niedopuszczeniem do ruchu 9 z nich.

KONTYNUACJA KONTOLI AUTOBUSÓW MIEJSKICH
Wśród usterek należy wymienić przekroczenie poziomu zadymienia spalin w dwóch przypadkach, wycieki płynów eksploatacyjnych, nieszczelny układ pneumatyczny, różnice w sile hamowania kół na jednej osi oraz usterki układu zawieszenia.

KONTYNUACJA KONTOLI AUTOBUSÓW MIEJSKICH
Dbając o bezpieczeństwo pasażerów korzystających z autobusów komunikacji miejskiej, Dolnośląska Inspekcja Transportu będzie kontynuowała kontrole we wskazanym zakresie.


2019-07-29

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2019-07-29 14:11:57

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu