Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


Wizyta Głównego Inspektora Transportu Drogowego we Wrocławiu

Wizyta Głównego Inspektora Transportu Drogowego we Wrocławiu
21 sierpnia 2019 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu odbyło się spotkanie pracowników WITD z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego Panem Alvinem Gajadhurem oraz Dyrektor Biura GITD Panią Urszulą Nowinowska.

Główny Inspektor Transportu Drogowego w trakcie spotkania ocenił wzorowo pracę WITD Wrocław, w szczególności podkreślił bardzo dobre wyniki w zakresie między innymi kontroli: przewozów odpadów, przewozu osób, jednocześnie informując o nadchodzących zmianach w zakresie przesunięć budżetowych pozwalających zwiększyć uposażenia pracowników WITD.

W ramach dyskusji Inspektorzy Transportu Drogowego zaproponowali szereg inicjatyw związanych z:

- zmianą charakteru pracy wykonywanej przez inspektorów ITD poprzez zaliczenie pracy do warunków szczególnych;

- zmianą obecnie obowiązujących regulacji prawnych na takie, które umożliwią skuteczne zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowych oraz bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w transporcie drogowym;

- zmianą umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego w taki sposób aby dopasować umundurowane do wykonywanych zadań i obowiązków służbowych.

Dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego zwrócili się z prośbą do GITD  o podjęcie kolejnych prób zmiany statusu inspektorów ze służby cywilnej na służbę mundurową.

Pan Alvin Gajadhur przyjął postulaty ze zrozumieniem wyrażając nadzieje, że uda się je wdrożyć w życie zwracając uwagę że cześć z nich wymaga zmian legislacyjnych w ramach których konieczna jest koordynacja działań przez poszczególne działy administracji państwowej.

Wizyta Głównego Inspektora Transportu Drogowego we Wrocławiu


2019-08-21

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-08-22 07:54:39

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu