Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


ZAGRANICZNY PRZEWOŹNIK Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW W RAMACH SYSTEMU SENT

ZAGRANICZNY PRZEWOŹNIK  Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW W RAMACH SYSTEMU SENT
Czeski przewoźnik wykonywał międzynarodowy transport drogowy towarów podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu w ramach systemu nadzoru nad przewozem tzw. towarów wrażliwych (w ramach systemu SENT), niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na przewoźnika może zostać nałożona wysoka kara pieniężna.

ZAGRANICZNY PRZEWOŹNIK  Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW W RAMACH SYSTEMU SENT
22 sierpnia w godzinach porannych, na obwodnicy Kłodzka inspektorzy kłodzkiego oddziału Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd czeskiego przewoźnika. W wyniku czynności kontrolnych inspektorzy sprawdzili przestrzeń ładunkową oraz dokonali analizy okazanych dokumentów przewozowych. Przeprowadzone działania wykazały, iż pojazdem transportowane są towary podlegające pod przepisy ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Kierowca okazał kontrolującemu wymagane dokumenty, w tym dokumenty zawierające nr SENT dotyczące przewożonego ładunku, oraz lokalizator GPS.

ZAGRANICZNY PRZEWOŹNIK  Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW W RAMACH SYSTEMU SENT
W szczegółowej kontroli inspektorzy stwierdzili, iż zgłoszony do numerów SENT lokalizator nie jest lokalizatorem GPS okazanym przez kierowcę. Następnie, już w trakcie kontroli okazało się, iż zgłaszający dokonał korekty numeru lokalizatora GPS na prawidłowy.Wobec powyższych ustaleń stwierdzono, iż przewoźnik zgłosił dane niezgodne ze stanem faktycznym, inne niż dotyczące przewożonego towaru.

Za powyższe naruszenie zagranicznemu przewoźnikowi grozi wysoka kara pieniężna.

Obowiązujące od kilku lat przepisy w zakresie monitorowania przewozu niektórych towarów mają na celu m. in. przeciwdziałanie wyłudzeniom podatku VAT. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami Inspekcja Transportu Drogowego jest upoważniona do kontroli w powyższym zakresie, a wiedza i doświadczenie w tym znajomość dokumentów oraz regulacji ADR, dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, pozwalają inspektorom na skuteczną weryfikację dokonywanych transportów.

Ujawniona powyżej nieprawidłowość jest kolejną jaką stwierdzili inspektorzy dolnośląskiej ITD podczas kontroli w ramach systemy SENT.

 

Opracował: kierownik Wiesław Ziemianek


2019-08-23

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2019-08-23 14:30:00

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu