Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK SPOŁECZEŃSTWA

INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK SPOŁECZEŃSTWA
Skuteczna interwencja Dolnośląskich Inspektorów Transportu Drogowego w miejscowości Węgry pod Wrocławiem. Nie przestrzeganie znaków tonażowych tym razem zakończyło się dla kierujących pojazdami ciężarowymi wysokimi mandatami karnymi.

INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK SPOŁECZEŃSTWA
25 i 26 września 2019 r. br. inspektorzy transportu drogowego objęli nadzorem ruch pojazdów ciężarowych na drodze wojewódzkiej nr 346 w okolicach miejscowości Węgry, pod Wrocławiem. Z informacji napływających do WITD Wrocław wynikało, że kierujący pojazdami ciężarowymi nie stosują się do znaków B-18 ustawionych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346.

INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK SPOŁECZEŃSTWA
W wyniku podjętych działań inspektorzy zatrzymali 6 pojazdów ciężarowych z których tylko jedne był pusty, ważył poniżej 25 ton i mógł się legalnie poruszać kontrolowanym odcinkiem drogi.

INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK SPOŁECZEŃSTWA
W konsekwencji inspektorzy ukarali 5 kierowców za niestosowanie się do znaków tonażowych.

INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK SPOŁECZEŃSTWA
Kontrola stanu technicznego w jednym przypadku ujawniła, nadmierny wyciek płynów eksploatacyjnych. Z uwagi na charakter i obfitość wycieku usterkę zakwalifikowano jako niebezpieczną w wyniku czego dowód pojazdu został zatrzymany, a wobec podmiotu wykonującego przewóz wszczęto postpowanie administracyjne.

INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK SPOŁECZEŃSTWA
Z uwagi na częste niestosowani się kierowców do znaków zakazu ograniczających wjazd pojazdów powyżej 25 tony rzeczywistej masy całkowitej, kontrole w tym rejonie będą kontynuowane.


2019-09-27

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2019-09-27 09:05:50

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu