Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


RECYDYWISTA NA WADZE INSPEKTORÓW.

RECYDYWISTA NA WADZE INSPEKTORÓW.
08 lutego 2018 roku Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili kontrole ukierunkowane na eliminowanie z ruchu przeładowanych pojazdów poruszających się po drogach Wrocławia.

Działania miały na celu przeciwdziałanie patologiom związanym z przewozami ładunków o nadmiernym ciężarze oraz sprawdzenie stanu technicznego pojazdów.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu poruszając się nieoznakowanym radiowozem ok. godziny 9:00 zatrzymali do kontroli drogowej pojazd ciężarowy o dmc do 3,5 tony.

Pojazdem przewożono ładunek 10 m3 drewna kominkowego. Pojazd poddany został ważeniu przy użyciu wag samochodowych. Rzeczywista masa pojazdu przewożącego drewno kominkowe wyniosła aż 9500 kg. Biorąc pod uwagę, że pojazd miał w dowodzie rejestracyjnym określoną masę całkowitą – 3500 kg, wynik był zatrważający. Jak się później okazało ww. pojazd dystrybutora drewna kominkowego był już wielokrotnie kontrolowany przez ITD wówczas jego rzeczywisty masa całkowita wynosiła kolejno 9,5 t i 10,7 t. 

Ponadto w toku kontroli inspektorzy ujawnili:

- umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób naruszający stateczność pojazdu

- niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położeni

- brak wymaganych dokumentów – dowodu rejestracyjnego pojazdu

Kontrola stanu technicznego pojazdu wykazała usterki  zagrażające bezpieczeństwu, jednakowoż zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu okazało się niemożliwe, gdyż kierujący nie posiadał wymaganego dokumentu w pojeździe. Tłumacząc się, iż go zagubił.

RECYDYWISTA NA WADZE INSPEKTORÓW.
RECYDYWISTA NA WADZE INSPEKTORÓW.
RECYDYWISTA NA WADZE INSPEKTORÓW.
RECYDYWISTA NA WADZE INSPEKTORÓW.


2018-02-09

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu