Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


PODWÓJNY KANT

12 lutego 2018 roku inspektorzy z legnickiego oddziału WITD we Wrocławiu podczas wykonywania czynności służbowych zatrzymali do kontroli dwa pojazdy, którymi litewska firma  wykonywała międzynarodowy transportu drogowego rzeczy z Litwy do Niemiec.

PODWÓJNY KANT

Na podstawie analizy pobranych danych z tachografów cyfrowych oraz kart kierowców stwierdzono, iż do tachografów mogą być podłączone dodatkowe urządzenia wpływające na ich pracę. Pojazdy zostały skierowane do serwisu tachografów.

PODWÓJNY KANT
PODWÓJNY KANT

W wyniku szczegółowej kontroli potwierdzono przepuszczenia. W dwóch kontrolowanych pojazdach zainstalowano niedozwolone urządzenia służące do manipulacji zapisami tachografów. Miejsca ich instalacji, sposób podłączenia oraz wykonania miał uniemożliwić ich wykrycie.

PODWÓJNY KANT
PODWÓJNY KANT

W obu pojazdach na terenie Litwy w 2017 r. przeprowadzono kontrolę tachografów w uprawnionych serwisach. Jedną z nich zaledwie dwa miesiące temu.

Dzięki wykrytym urządzeniom kierowcy w trakcie jazdy mogli rejestrować okresy odpoczynku, co dawało im możliwość wydłużenia jazdy bez rejestracji jakichkolwiek naruszeń.

Na uwagę zasługuje to, iż nieuczciwy proceder stosowany był w celu osiągnięcia jak największych zysków przez licencjonowanego litewskiego przewoźnika, spełniającego tzw. wymóg „dobrej reputacji”.

Wobec powyższego na kierowców nałożono mandaty karne, a w stosunku do przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.


2018-02-13

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu