Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


MATERIAŁ ŻRĄCY W NIEODPOWIEDNIM OPAKOWANIU

MATERIAŁ ŻRĄCY W NIEODPOWIEDNIM OPAKOWANIU
W dniu 22 lutego 2018 r. na drodze krajowej nr 15 w okolicach Milicza inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy przewoźnika polskiego którym wykonywany był transport drogowy towarów niebezpiecznych z Łysomic do Krzycka Wielkiego. Dokonane przez inspektorów oględziny ładowni wykazały, że towar niebezpieczny materiał żrący o nr UN 2582  w ilości 800 litrów, był przewożony w pojemniku DPPL  który nie został certyfikowany i dopuszczony do przewozu towarów niebezpiecznych. Ponadto inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości w okazanych przez kierowcę dokumentach przewozowych dotyczących przewożonego towaru niebezpiecznego oraz usterki techniczne kontrolowanego pojazdu, w tym między innym całkowicie zardzewiałą tarczę hamulcową w jednym z kół, wskazującą na awarię hamulca.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy wszczęli postępowania administracyjne wobec kontrolowanego przewoźnika drogowego oraz nadawcy a jednocześnie załadowcy przewożonego towaru niebezpiecznego. Dodatkowo w związku z usterkami technicznymi, dowód rejestracyjny kontrolowanego pojazdu został zatrzymany.

MATERIAŁ ŻRĄCY W NIEODPOWIEDNIM OPAKOWANIU
MATERIAŁ ŻRĄCY W NIEODPOWIEDNIM OPAKOWANIU


2018-02-26

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu