Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


PRZEZ POLSKĘ Z NIEZABEZPIECZONYM ŁADUNKIEM

PRZEZ POLSKĘ Z NIEZABEZPIECZONYM ŁADUNKIEM
26 lutego 2018 roku, około godziny 08:00, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu na 156 km autostrady A4, zatrzymali pojazd przewoźnika krajowego, przewożący odpad – ładunek makulatury. Przewóz realizowany był w relacji Polska – Niemcy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli inspektorzy ustalili, że przewożony ładunek w ilości paru dziesięciu ton w ogóle nie został zabezpieczony przed zmianą położenia. 

Kierujący tłumaczył tą sytuację pośpiechem przez co nie dopełnił swoich obowiązków przed rozpoczęciem przewozu. Wyjaśnił również, że przed wjazdem na teren Niemiec stara się aby ładunek był zabezpieczony z obawy przed wysokimi karami.

W toku kontroli na polecenie Inspektorów kierujący zabezpieczył przewożony ładunek pasami, które miał przygotowane w przestrzeni ładunkowej naczepy.

Za stwierdzone wykroczenie na kierującego nałożono stosowną karę na postaci mandatu karnego.

Przy tej okazji należy wspomnieć, że od jutra tj. od 27.02.2018 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku (Dz. U z 2018r poz. 361), w którym zawarte są miedzy innymi uregulowania dotyczące sposobów prawidłowego zabezpieczenia ładunku

 

PRZEZ POLSKĘ Z NIEZABEZPIECZONYM ŁADUNKIEM
PRZEZ POLSKĘ Z NIEZABEZPIECZONYM ŁADUNKIEM
PRZEZ POLSKĘ Z NIEZABEZPIECZONYM ŁADUNKIEM
PRZEZ POLSKĘ Z NIEZABEZPIECZONYM ŁADUNKIEM
PRZEZ POLSKĘ Z NIEZABEZPIECZONYM ŁADUNKIEM
PRZEZ POLSKĘ Z NIEZABEZPIECZONYM ŁADUNKIEM
PRZEZ POLSKĘ Z NIEZABEZPIECZONYM ŁADUNKIEM
PRZEZ POLSKĘ Z NIEZABEZPIECZONYM ŁADUNKIEM


2018-02-26

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu