Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


PRZEWÓZ ŻYWYCH ZWIERZĄT BEZ WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ

PRZEWÓZ ŻYWYCH ZWIERZĄT BEZ WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ
4 kwietnia 2018 roku, o godzinie 11:00, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu na 156 km autostrady A4, zatrzymali pojazd przewoźnika krajowego, przewożący ładunek żywego drobiu - 670 sztuk indyków.

Przewóz realizowany był w relacji Podkarpacie - Wielkopolska.

W wyniku przeprowadzonej kontroli inspektorzy ustalili, że kierujący nie posiadał wymaganych uprawnień dopuszczających do przewozu żywych zwierząt – tzw. uprawnienia konwojenta zwierząt.

Powyższy dokument jest potwierdzeniem ukończenia kursu, w toku którego kandydat na konwojenta poznaje przepisy i zasady postępowania przy organizacji przewozu żywych zwierząt. Ukończenie takiego szkolenia jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników uczestniczących w procesie transportu zwierząt, a w przypadku kontroli licencja powinna zostać udostępniona kontrolującym.

W toku kontroli kierujący oświadczył inspektorom, że -   „podjął się realizacji przewozu awaryjnie, gdyż kierowcom pierwotnie go realizującym skończył się czas pracy”.

Za stwierdzone naruszenie, na kierującego nałożono mandat karny. Wobec osoby zarządzającej transportem, która dopuściła kierowcę bez wymaganych uprawnień do przewozu żywych zwierząt wszczęto postępowanie wyjaśniające zagrożone nałożeniem karą grzywny.

W trakcie czynności kontrolnych na miejsce przybył pracownik przewoźnika posiadający wymagane uprawnienia, wobec powyższego inspektorzy dopuścili do kontynuowania operacji transportowej.   

PRZEWÓZ ŻYWYCH ZWIERZĄT BEZ WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ
PRZEWÓZ ŻYWYCH ZWIERZĄT BEZ WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ
PRZEWÓZ ŻYWYCH ZWIERZĄT BEZ WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ
PRZEWÓZ ŻYWYCH ZWIERZĄT BEZ WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ


2018-04-04

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu