Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


„MYŚLAŁEM, ŻE INSPEKCJA W NIEDZIELE NIE PRACUJE….”

„MYŚLAŁEM, ŻE INSPEKCJA W NIEDZIELE NIE PRACUJE….”
21 października 2018 roku Inspektorzy Transportu Drogowego z Wrocławia ujawnili w pojeździe wykonującym transport trującego towaru niebezpiecznego osobę postronną, nie będącą członkiem załogi.

W niedzielę 21 października 2018 roku o godzinie 9 inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu na 156 km autostrady A4 zatrzymali do kontroli pojazd członowy przewoźnika krajowego w stanie próżnym nieoczyszczonym po towarze niebezpiecznym – trującym oznaczonym zgodnie z umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) nr zagrożenia  UN 2811.

Kierujący wracał po rozładunku do bazy firmy w Legnicy.

W toku kontroli inspektorzy stwierdzili w jednostce transportowej obecność osoby nie będącej członkiem załogi.

Kierujący oświadczył w toku kontroli, że zdecydował się na zabranie na wycieczkę pasażera będącego jego kuzynem, gdyż  był przekonany, iż inspektorzy  ITD nie pracują w niedzielę.

Zgodnie z przepisami umowy ADR przewóz osób postronnych w jednostkach transportowych wykonujących przewóz ładunków niebezpiecznych jest zabroniony.

Wobec powyższego stanu faktycznego na przedsiębiorstwo, którego kierujący dopuścił się naruszenie przepisów prawa wszczęto postępowanie administracyjne.

„MYŚLAŁEM, ŻE INSPEKCJA W NIEDZIELE NIE PRACUJE….”
„MYŚLAŁEM, ŻE INSPEKCJA W NIEDZIELE NIE PRACUJE….”


2018-10-22

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu