Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


NIEBEZPIECZNY PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

NIEBEZPIECZNY PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
W dniu 30 stycznia 2019 r. w godzinach przedpołudniowych legniccy inspektorzy z WITD we Wrocławiu zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy, będący w dyspozycji prawnej polskiego przewoźnika.

Kierowca pojazdu oznaczonego tablicami barwy pomarańczowej przewoził towar ciekły materiał zapalny - UN 1202. Podczas kontroli stanu technicznego pojazdu stwierdzono wyraźnie słyszalny wypływ powietrza z układu hamulcowego pojazdu.

Wciśnięcie pedału hamulca powodowało wypływ powietrza z uszkodzonego siłownika hamulcowego, umieszczonego przy prawym tylnym kole, co skutkowało włączeniem się, umieszczonego na desce rozdzielczej pojazdu, urządzenia ostrzegającego o niskim ciśnieniu powietrza w układzie hamulcowym.

NIEBEZPIECZNY PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
W związku z powyższym z kontrolowanym pojazdem udano się na najbliższą okręgową stację kontroli pojazdów.

Na OSK diagnosta przeprowadził kontrolę hamulców na stanowisku rolkowym. W wyniku badania ustalono, iż różnica sił hamowania kół drugiej osi pojazdu wynosi 91%, przy maksymalnej dopuszczalnej wynoszącej 30 %. Mogło to skutkować, podczas hamowania, brakiem stabilności pojazdu oraz niekontrolowanym torem jazdy.

NIEBEZPIECZNY PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
Pojazd przewożący materiał niebezpieczny nie został dopuszczony do dalszego użytkowania. Inspektorzy zatrzymali jego dowód rejestracyjny, a w stosunku do przewoźnika oraz osoby zarządzającej transportem zostały wszczęte postępowanie administracyjne.


2019-01-31

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-01-31 13:35:08

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu