Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR

INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR
Uwolnienie się towaru niebezpiecznego z opakowania w trakcie transportu i wyposażenie jednostki transportowej w gaśnice niespełniające warunków określonych w przepisach ADR to nieprawidłowości jakie ujawnili dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego pełniąc służbę na 156 km autostrady A4.

08 lutego 2019 r. na 156 km autostrady A4 dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego z  Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu zatrzymali do kontroli pojazd przewoźnika krajowego, którym przewożono 24 tony towaru niebezpiecznego sklasyfikowanego zgodnie z  umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) numerem UN 2067 nawóz na bazie azotanu amonu, 5.1, III, E.

Przewóz realizowany był w relacji Kędzierzyn-Koźle – Chojnów.

W toku kontroli inspektorzy przeprowadzili inspekcję przestrzeni ładunkowej pojazdu. Po otwarciu drzwi naczepy wszystko wydawało się być w najlepszym porządku, jednakowoż po całkowitym odsłonięciu plandek zabezpieczających boki naczepy okazało się, że opakowanie umieszczone w pierwszym rzędzie ustawionym pod przednią ścianą naczepy jest uszkodzone i wydostaje się z niego towar niebezpieczny.

Dalsze czynności kontrolne inspektorów ujawniły brak badań okresowych wyposażenia przeciwpożarowego.

W toku kontroli kierujący oświadczył, że nie zaważył uszkodzenia opakowania gdyż zabezpieczania przyjętego do transportu ładunku dokonał w godzinach wczesno porannych gdy było jeszcze ciemno.

Stwierdził również, że nie kontrolował stanu wyposażenia przeciwpożarowego.

Wobec powyższego stanu faktycznego wydano zakaz dalszej jazdy do chwili usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i umieszczenia towaru niebezpiecznego w szczelnym opakowaniu zastępczym. Wobec przewoźnika realizującego kontrolowany transport drogowy wszczęto postępowanie administracyjne.

INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR
INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR
INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR
INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR
INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR
INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR
INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR


2019-02-08

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-02-08 10:49:39

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu