Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


O PONAD 17 TON WIĘCEJ !!!

O PONAD 17 TON WIĘCEJ !!!
W dniu dzisiejszym na drodze krajowej nr 8 w okolicach Kłodzka inspektorzy z Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego zauważyli zespół pojazdów przewożący drewno dłużycowe. Wobec podejrzenia, że przewożonego ładunku jest za dużo i zespół pojazdów może przekraczać dopuszczalne masy oraz naciski osi, inspektorzy postanowili poddać go kontroli. W tym celu nakazano kierowcy przejazd na punkt kontrolny, przystosowany do ważenia przy pomocy przenośnych wag do pomiarów statycznych, zlokalizowany na obwodnicy Kłodzka na drodze krajowej nr 46.

Wykonane pomiary wykazały szereg poważnych naruszeń. Okazało się, że poddany kontroli zespół pojazdów ważył 57,7  tony, a więc przekroczył dopuszczalną masę całkowitą o 17,7 tony. Co więcej, naciski 4 oraz 5 osi zespołu wynosiły kolejno 12,7 tony i 12,2 tony, przy normie wynoszącej 11,5 tony. Dodatkowo przekroczony został również nacisk osi podwójnej napędowej o 4,3 tony, wobec dopuszczalnego nacisku 19 ton.

Z uwagi na stwierdzone rażące naruszenie obowiązujących przepisów w zakresie ruchu, wobec przewoźnika wszczęte zostanie postępowanie wyjaśniające.

Wykonawca przewozu przysłał na miejsce kontroli dodatkowy pojazd, na który  dokonano przeładunku nadmiaru drewna, wobec czego kontrolowany zespół pojazdów uzyskał normatywność i mógł kontynuować jazdę.

O PONAD 17 TON WIĘCEJ !!!


2019-02-08

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-02-08 12:56:05

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 12 416 51 22
Radom 48 629 87 43


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu