Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


„IDEALNY” KIEROWCA ?

„IDEALNY” KIEROWCA ?
 05.03.2019 r. inspektorzy z legnickiego oddziału Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy z przyczepą przewożący kontenery, dla jednej z firm kurierskich. Ładunek był przewożony z Niemiec do Polski.

W trakcie kontroli okazało się, że w tachografie znajduje się karta innego kierowcy, czyli, że kierowca prowadzący pojazd rejestruje własną aktywność kierowania pojazdem na cudzej karcie kierowcy. W tym czasie jego własna karta nie była włożona do tachografu. Sytuacja taka, choć nie powinna mieć miejsca, nie należy wcale do rzadkości. Celem używania przez kierowców kart wydanych na inne osoby, zawsze jest chęć przejechania większej liczby kilometrów i nieujawniania powstałych wykroczeń. Tak było i w tym przypadku.

„IDEALNY” KIEROWCA ?

Po skontrolowaniu właściwej karty kierowcy, nie ujawniono żadnych naruszeń. I tak, na przykład w dniu 12.02.2019 r. kierowca odebrał odpoczynek długości ponad 14 godzin, a w dniu 13.02.2019 r. odpoczynek długości 10 godzin i 23 minuty. Można powiedzieć: „książkowe” stosowania przepisów.

Ponieważ jednak prowadzona kontrola wykazała, że kontrolowany kierowca używał cudzej karty do rejestrowania własnej aktywności, w dniach poprzednich, dokonano zsumowania danych z obu kart. Z tak odczytanych danych wyłonił się zupełnie inny obraz. W tym samym dniu 12.02.2019 r. kierowca odebrał odpoczynek długości 7 godzin i 34 minuty, a w dniu 13.02.2019 r. aż (!) 1 godzinę i 40 minut. Czyli w ciągu 24 godzin od momentu rozpoczęcia prowadzenia pojazdu odpoczywał zaledwie jedną godzinę i 40 minut prowadząc po drodze publicznej 40 tonowy zespół pojazdów.

Podobnie w dniu 18.02.2019 r. na właściwej karcie kierowcy został zarejestrowany przejazd trwający 4 godziny i 24 minuty, po którym kierowca odebrał 47 minutową przerwę. W dniu następnym prowadził pojazd przez 4 godziny i 27 minut, a następnie wykonał 50 minut przerwy. Tymczasem rzeczywisty czas prowadzenia do momentu odebrania wymaganej przerwy wyniósł  odpowiednio 7 godzin i 44 minuty oraz 7 godzin i 33 minuty.

W sumie stwierdzono 21 poważnych naruszeń przepisów o czasie pracy kierowcy dotyczących skrócenia odpoczynku, przekroczenia czasu prowadzenia bez wymaganej przerwy, czy przekroczenia dziennego okresu prowadzenia pojazdu (np. 15 godzin i 36 minut zamiast dozwolonych 10 godzin).

Wobec kierowcy sporządzony zostanie wniosek do sądu o ukaranie. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne.


2019-03-06

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-03-06 14:41:18

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu