Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


LEGNICCY INSPEKTORZY SZKOLĄ NAJMŁODSZYCH

LEGNICCY INSPEKTORZY SZKOLĄ NAJMŁODSZYCH
Rok 2019, to kolejny, w którym insp. z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu rozpoczęli edukację najmłodszych. Tym razem inspektor z oddziału ITD w Legnicy został zaproszony do Miejskiego Przedszkola nr 4 w Legnicy przy ul. Św. Elżbiety.

Najpierw w spotkaniu brały udział dzieci z grupy 3-4 latków, następnie starsze dzieci. Prawie stu osobowa grupa najmłodszych z dużym zaangażowaniem słuchała jak należy zachować się na drodze.

LEGNICCY INSPEKTORZY SZKOLĄ NAJMŁODSZYCH
,
LEGNICCY INSPEKTORZY SZKOLĄ NAJMŁODSZYCH

Dzieci usłyszał,  kiedy i jak korzystać z telefonu alarmowego oraz jak zachować się w sytuacji, gdy się zgubią lub będą zaczepia przez nieznajomych. W podziękowaniu dzieci przekazały pamiątkowe dyplomy, a inspektor za czynny udział w spotkaniu nagrodził ich wręczając kamizeli odblaskowe.

LEGNICCY INSPEKTORZY SZKOLĄ NAJMŁODSZYCH
,
LEGNICCY INSPEKTORZY SZKOLĄ NAJMŁODSZYCH


2019-03-07

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-03-07 14:43:25

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu