Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


MIAŁ MAGNES I PUŚCIŁY MU NERWY

MIAŁ MAGNES I PUŚCIŁY MU NERWY
12 marca 2019 roku  Inspektorzy z WITD Wrocław zatrzymali w okolicy Strzelina, do rutynowej kontroli, ciągnik siodłowy wraz z naczepą należące do przewoźnika krajowego. Pojazd poruszał się na załadunek do Świdnicy. Zachowanie kierującego podczas kontroli było bardzo nerwowe co wzbudziło u kotrolującego podejrzenia, że kierujący coś ukrywa. Skrupulatna kontrola wykazał  że kierujący nie rejestruje swoich aktywności gdyż przyłożył magnes do impulsatora skrzyni biegów. Ponadto podczas kontroli stwierdzono szereg innych  nieprawidłowości. Pojazd samochodowy nie posiadał ważnego na dzień kontroli badania technicznego, przewoźnik nie wczytywał co 90 dni danych z tachografu cyfrowego a zainstalowany w pojeździe tachograf nie miał ważnego badania okresowego. Wobec powyższego kierującego ukarano mandatem karnym a wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone maksymalną karą jaką może nałożyć inspektor podczas jednej kontroli drogowej.
MIAŁ MAGNES I PUŚCIŁY MU NERWY


2019-03-12

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-03-12 14:01:06

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu