Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


ZA MANIPULACJE NA TACHOGRAFIE DO ARESZTU

ZA MANIPULACJE NA TACHOGRAFIE DO ARESZTU
9 marca 2019 r., w godzinach popołudniowych insp. z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili czynności kontrolne na terenie Legnicy. W wyniku podjętych działań został zatrzymany do kontroli pojazd polskiego przewoźnika, kierowany przez obywatela Ukrainy. Wykonywano 40 tonowym zestawem międzynarodowy przewoź drogowy z Polski do Niemiec. Bezpośrednio po zatrzymaniu sporządzono wydruk aktywności kierowcy z karty kierowcy znajdującej się w tachografie cyfrowym. Z jego analizy wynikało, iż kierowca w bieżącym dniu nie miał zarejestrowanej jazdy pomimo tego, że przejechał ponad 100 km. Zarejestrowany był tylko okres odpoczynku. Kierowca nie wyjaśnił przyczyny stwierdzonych okoliczności. Wskazał, że cała sytuacja mogła wynikać  z uszkodzenia tachografu. Na uwagę zasługuje fakt, iż w trakcie kontroli dokonano jazdy próbnej. Tachograf działał prawidłowo, okres prowadzenia pojazdu został zarejestrowany na karcie kierowcy zgodnie z wymaganiami. Mając na uwadze obowiązujące przepisy pojazd skierowano na parking strzeżony, a w poniedziałek do serwisu tachografów, który dokonał szczegółowej kontroli urządzenia rejestrującego.

W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono, że w nierozbieralnym czujniku ruchu, wysyłającym informacje o ruchu pojazdu do tachografu,  znajduje się dodatkowy układ elektroniczny wpływający na jego pracę. Plomba zabezpieczająca czujnik ruchu zainstalowany przy skrzyni biegów nosiła ślady jej naruszenia.

Powyższe okoliczności potwierdziły przepuszczenia insp., iż brak zarejestrowanej na karcie kierowcy jazd nie były wynikiem uszkodzenia tachografu, a celowym działaniem kierowcy, przy użyciu zainstalowanego do tego celu niedozwolonego urządzenia.

W związku z zaistniałą sytuacją na kierowcę nałożono  mandat karny, natomiast wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.

Mając na uwadze stwierdzone okoliczności oraz możliwość popełnienia przez kierowcę przestępstwa, o sprawie poinformowano Policję, która podjęli stosowne działania. Kierowca do czasu zakończenia sprawy został osadzony w areszcie.

ZA MANIPULACJE NA TACHOGRAFIE DO ARESZTU
ZA MANIPULACJE NA TACHOGRAFIE DO ARESZTU


2019-03-12

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-03-12 14:37:48

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto    Tel.
Lublin 81 740 69 73
Gdańsk 58 524 12 99
Kielce 41 362 54 00


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu