Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


„GRA W KARTY Z ASEM W RĘKAWIE”

„GRA W KARTY Z ASEM W RĘKAWIE”
14 marca 2019 r. w godzinach przedpołudniowych legniccy inspektorzy z WITD we Wrocławiu na ul. Jaworzyńskiej w Legnicy zatrzymali do kontroli pojazd członowy polskiego przewoźnika.

Realizowano nim krajowy transport drogowy. Podczas kontroli pobrano dokumenty oraz dane cyfrowe z tachografu i karty kierowcy. Ich analiza wzbudziła podejrzenie, co do wiarygodności zapisanych danych. Ponadto młody kierowca nie potrafił wyjaśnić co z nim się działo w dniu poprzedzającym kontrolę. Podczas prowadzonych czynności okazało się, że w momencie, kiedy kierowca na swojej karcie zadeklarował odpoczynek, w tachografie znajdowała się karta innego kierowcy, na której kontynuował przewóz drogowy. W okresie ponad 33 godzin najdłuższy odpoczynek jaki wykorzystał młody kierowca wyniósł niespełna 3 godziny i 40 minut.

Kierowca został ukarany mandatami karnymi, karta drugiego kierowcy została zatrzymana, a w stosunku do przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

„GRA W KARTY Z ASEM W RĘKAWIE”


2019-03-15

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-03-15 09:51:50

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu