Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


CZY RYSOWAĆ KAŻDY MOŻE ?

CZY RYSOWAĆ KAŻDY MOŻE ?
W niedzielę dnia 24 marca 2019 roku, na dolnośląskim odcinku autostrady A4, inspektorzy z legnickiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, zatrzymali do kontroli ukraiński pojazd członowy składający się z ciągnika samochodowego oraz naczepy. Pojazdem przewożono ponad 17 ton ładunku z Niemiec na Ukrainę.

W pojeździe zainstalowany był tachograf analogowy. Analiza dwóch wykresówek, na których rejestrowane były aktywności kierowcy oraz przebyta droga, wykazała istotne rozbieżności pomiędzy tym co wpisywał ręcznie kierowca, a zarejestrował automatycznie tachograf. Z wpisów  ręcznych wynikało, iż pojazdem przejechano w okresie 19/20 marca 785 km, a w okresie 20/21 marca 542 km. Natomiast z automatycznych, iż zarejestrowanych było w pierwszym z ww. okresów zaledwie około 695 km, w kolejnym 405. Rozbieżności wynosiły odpowiednio 90 i 137 km.

Dokładna analiza zapisów przebiegu prędkości na wykresówce oraz rodzaju aktywności pracy kierowcy wykazała, iż kierowca, aby uniknąć zapisu naruszeń dotyczących jego czasu pracy, kierował bez wykresówki, a wkładając ją do tachografu część zapisów wyrysowywał ręcznie. Natomiast stan licznika kilometrów na początku i na koniec używania wykresówki wpisywał zgodnie z licznikiem kilometrów, aby nie było pomiędzy nimi rozbieżności. Kierujący nie podjął próby wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

CZY RYSOWAĆ KAŻDY MOŻE ?

W wyniku kontroli stwierdzono również niezadowalający stan techniczny naczepy, w tym nadmiernie zużyty bieżnik opony, niesprawne światła obrysowe oraz cofania.

CZY RYSOWAĆ KAŻDY MOŻE ?
CZY RYSOWAĆ KAŻDY MOŻE ?

 W wyniku kontroli drogowej wszczęto postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorcy, na kierującego pojazdem nałożono mandaty karne oraz zatrzymano dowód rejestracyjny naczepy.


2019-03-25

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-03-25 14:05:34

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu