Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


KOLEJNY NIETRZEŹWY KIEROWCA ZATRZYMANY W POWIECIE KŁODZKIM NA DRODZE NR 8

KOLEJNY NIETRZEŹWY KIEROWCA ZATRZYMANY W POWIECIE KŁODZKIM NA DRODZE NR 8
0,58 ‰ alkoholu w organizmie miał kierowca samochodu ciężarowego, który został zatrzymany na w Boguszynie (powiat kłodzki, województwo dolnośląskie) na drodze krajowej nr 8 przez wspólny patrol Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji.

27 marca 2019 r. inspektor kłodzkiego oddziału dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego wraz z funkcjonariuszem ząbkowickiej drogówki pełniąc służbę na drodze krajowej nr 8 zatrzymali mobilnie zespół pojazdów na litewskich numerach rejestracyjnych. Kierowcy nakazano przejazd na pobliską stację benzynową, gdzie przeprowadzono dalsze czynności. Już podczas kontroli dokumentów inspektor zwrócił uwagę na „dziwne” zachowanie kierującego oraz wyczuł wyraźną woń alkoholu od kierującego. Badanie alkosensorem potwierdziło przypuszczenia kontrolujących, iż kierowca w stanie nietrzeźwości prowadzi pojazd. Przeprowadzone badanie wykazało 0,29 mg/L alkoholu w wydychanym powietrzu co odpowiada 0,58 ‰. Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z zapisami tachografu, kierowca ten od ponad trzech godzin był już w trasie.

KOLEJNY NIETRZEŹWY KIEROWCA ZATRZYMANY W POWIECIE KŁODZKIM NA DRODZE NR 8

Pojazd został zabezpieczony, a kierowca przewieziony do najbliższej jednostki Policji, gdzie zostały przeprowadzone dalsze czynności. Z uwagi na fakt, iż kierowca nie posiada stałego miejsca pobytu na terytorium RP został on zatrzymany przez Policję i osadzony w izbie zatrzymań gdzie będzie oczekiwał na dalsze decyzje Prokuratora i Sądu. Za swój czyn odpowie przed wymiarem sprawiedliwości.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem stypizowanym w art. 178a§1Kodeksu karnego (KK) który stanowi, że kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto wobec kierowcy Sąd orzeknie środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. 


2019-03-28

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2019-03-28 15:09:22

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu