Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


POWAŻNE NARUSZENIA UJAWNIONE PODCZAS DZIAŁAŃ NOCNYCH

Kilkadziesiąt skontrolowanych pojazdów, jazda: bez karty, bez ważnej karty, na magnesie, na wyłączniku ……. i pod wpływem alkoholu, to niektóre z ujawnionych nieprawidłowości w ramach nocnych działań prowadzonych na terenie Dolnego Śląska przez Inspektorów TD.

POWAŻNE NARUSZENIA UJAWNIONE PODCZAS DZIAŁAŃ NOCNYCH

W nocy z 2/3 czerwca 2019 r. insp. z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili kolejne nocne działania ukierunkowane na kontrolę trzeźwości kierujących pojazdami samochodowymi oraz wykrywanie manipulacji na urządzeniach rejestrujących czas pracy kierowców.

W wyniku kontroli kilkudziesięciu pojazdów ujawniono 1 przypadek kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Kierujący samochodem ciężarowym z przyczepą miał 0,34 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (0,68 promila alkoholu we krwi). Do momentu kontroli przejechał pojazdem około 115 km. Jechał z Dobroszyc koło Oleśnicy do Zielonej Góry po ładunek trocin. Ponieważ wynik badania kierowcy wskazywał na popełnienie przestępstwa, sprawę przekazano funkcjonariuszom z KMP w Legnicy.

POWAŻNE NARUSZENIA UJAWNIONE PODCZAS DZIAŁAŃ NOCNYCH
POWAŻNE NARUSZENIA UJAWNIONE PODCZAS DZIAŁAŃ NOCNYCH
POWAŻNE NARUSZENIA UJAWNIONE PODCZAS DZIAŁAŃ NOCNYCH

Nie było to jedyne ujawnione naruszenie zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Na terenie powiatu legnickiego w ramach dynamicznej kontroli zatrzymano pojazd jadący z okolic Łodzi do hipermarketu w Legnicy. Przewożono artykuły spożywcze. Na sporządzonym zaraz po zatrzymaniu wydruku z tachografu kierowca miał rejestrowany odpoczynek. Jak się okazało przyczyną było przyłożenie do czujnika ruchu magnesu. Kierowca wyjaśniał, że się śpieszył i nie miał czasu na odpoczynek.

POWAŻNE NARUSZENIA UJAWNIONE PODCZAS DZIAŁAŃ NOCNYCH

Kolejnym kontrolowanym był kierowca wykonujący autobusem przewozy regularne z Lubina do Wrocławia. W pojeździe znajdowało się 8 pasażerów. Stan jego trzeźwości nie budził wątpliwości, w przeciwieństwie do zapisów jego aktywności pracy. W tachografie znajdowała się karta kierowcy, której termin ważności upłynął w maju 2018 r. Co ciekawe, po odbiór autobusu zgłosił się następny kierowca przewoźnika realizującego przewóz, który nie miał na dzień kontroli ważnego prawa jazdy kategorii „D”.

POWAŻNE NARUSZENIA UJAWNIONE PODCZAS DZIAŁAŃ NOCNYCH
POWAŻNE NARUSZENIA UJAWNIONE PODCZAS DZIAŁAŃ NOCNYCH

W wyniku dalszych czynności kontrolnych zatrzymano następny zestaw składający się z ciągnika siodłowego z naczepą, którym przewożono kontener. Na sporządzonym wydruku z karty kierowcy nie było zarejestrowanego żadnego okresu jazdy, a kartę w tachografie kierowca zalogował na kilka minut przed zatrzymaniem. Dokładna analiza danych z karty kierowcy, pamięci urządzenia rejestrującego oraz okazanych dokumentów wykazała, że kierowca był za kierownicą pojazdu od kilku godzin. W związku z uzasadnionym podejrzeniem przerobienia urządzenia rejestrującego skierowano pojazd do zatwierdzonego warsztatu w celu przeprowadzenia dodatkowych badań. W serwie potwierdzono przerobienie tachografu. W nierozbieralnym czujniku ruchu zainstalowany był dodatkowy układ elektroniczny, a do szyny CAN pojazdu, dochodzącej również do tachografu, podłączone było dodatkowe urządzenie sterujące wyłącznikiem, które umożliwiało „rejestrację odpoczynku” podczas jazdy.

POWAŻNE NARUSZENIA UJAWNIONE PODCZAS DZIAŁAŃ NOCNYCH
POWAŻNE NARUSZENIA UJAWNIONE PODCZAS DZIAŁAŃ NOCNYCH

Na ternie powiatu jeleniogórskiego zatrzymano załogę jadącą bez włożonych do tachografu kart kierowców, z wyjaśnień kierowców wynikało, iż mieli je tam umieścić po dojechaniu do granicy, żeby się zmieścić z czasem pracy, bez zarejestrowanych naruszeń. Kontrola kolejnej załogi, wykazała, że za kierownicą 40 tonowego tira znajdował się przedsiębiorca, który otrzymał dożywotni zakaz sądowy kierowania pojazdami samochodowymi. Pojazdem przewożono ładunek z Polski do Niemiec.

POWAŻNE NARUSZENIA UJAWNIONE PODCZAS DZIAŁAŃ NOCNYCH

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wszczęto postępowania administracyjne wobec przedsiębiorców oraz osób zarządzających transportem w ich przedsiębiorstwach, natomiast kierowców ukarano mandatami karnymi.


2019-06-03

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2019-06-03 13:03:27

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu