Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


NOCNE DZIAŁANIA KONTROLNE DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO

NOCNE DZIAŁANIA KONTROLNE DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO
W dniach 9/10 lipca br. w godzinach od 20:00 do 04:00 w ciągu autostrady A4, drogi krajowej nr 8, 33, 46 oraz 94, inspektorzy z Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego, przeprowadzili nocne, wzmożone działania kontrolne dotyczące przewozów drogowych rzeczy.

Dbając o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, głównym celem działań było wyeliminowanie z ruchu kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu, a także stwarzających zagrożenie poprzez naruszenia czasu pracy kierowców czy stosowanie niedozwolonych urządzeń lub manipulacji zmieniających wskazania tachografów.

NOCNE DZIAŁANIA KONTROLNE DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO
W wyniku przeprowadzonych działań skontrolowano 38 pojazdów ciężarowych. W 6 przypadkach inspektorzy ujawnili prowadzenie pojazdów ciężarowych przez kierowców rejestrujących swój czas pracy na kartach należących do innych kierowców lub bez włożonej karty do tachografu cyfrowego. W 1 przypadku ujawniono stosowanie niedozwolonego urządzenie zmieniającego wskazania tachografu rejestrującego czas jazdy, przerwy i obowiązkowe odpoczynki.

Poza ujawnionymi naruszeniami związanymi z manipulacjami na tachografach, inspektorzy nałożyli w 5 przypadkach na kierujących mandaty za nieprzestrzeganie norm czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i odpoczynków oraz braki informacji o aktywności kierowcy, które nie zostały zarejestrowane przez tachograf.

W 3 przypadkach, inspektorzy ujawnili prowadzenie pojazdów ciężarowych bez posiadania przez kierowców prawa jazdy przy sobie. W 2 przypadkach kierowcy nie posiadali stosownego poświadczenia o odbyciu kursu na przewóz rzeczy.

NOCNE DZIAŁANIA KONTROLNE DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO
Na szczególną uwagę zasługuje ujawnienie przez inspektorów, zaawansowanego technicznie niedozwolonego urządzenia zmieniającego wskazania tachografu, zainstalowanego w pojeździe, którym wykonywany był międzynarodowy transport drogowy.

Inspektorzy transportu drogowego wykorzystując zdobytą wiedzę w zakresie manipulacji w tachografach ujawnili w jaki sposób kierowca uruchamiał zainstalowane w pojeździe niedozwolone urządzenia, aby przy jego pomocy prowadząc pojazd ciężarowy wykazać jednocześnie, że odbierał odpoczynek.


2017-07-10

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2017-07-10 11:39:17

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu