Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


DROGOWY RECYDYWISTA

DROGOWY RECYDYWISTA
7 września 2017 roku na ul. Średzkiej we Wrocławiu, inspektor Inspekcji Transportu Drogowego wykonując zadania służbowe na motocyklu, zatrzymał do kontroli pojazd przewożący drewno kominkowe. Pojazd został skierowany na pobliski punkt ważenia.

W toku kontroli kierujący oświadczył, iż przewozi około 10 metrów sześciennych drewna.

DROGOWY RECYDYWISTA

Pojazd poddany został ważeniu przy użyciu wag samochodowych. Wyniki były zatrważające. Rzeczywista masa pojazdu wyniosła aż 10700 kg biorąc pod uwagę, że pojazd miał w dowodzie rejestracyjnym określoną masę całkowitą - 3500 kg, a dopuszczalną ładowność - 1060 kg.

DROGOWY RECYDYWISTA
Inspektorzy prowadząc dalsze czynności kontrolne stwierdzili przerobienie zawieszenia pojazdu polegające na dołożeniu dodatkowych piór resorowych co poświadcza, że kierowca świadomie miał zamiar załadować na pojazd więcej ładunku niż jest to dopuszczalne. Kontrola stanu technicznego pojazdu wykazała dodatkowo usterkę oświetlenia.

Również ładunek, nie był zabezpieczony przed spadnięciem na czas transportu co stwarzało zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

W wyniku stwierdzonych wykroczeń kierowcę ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 1250 zł za kierowanie pojazdem bez posiadania przy sobie wymaganych dokumentów, umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej i dopuszczalnej ładowności pojazdu, umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób naruszający stateczność pojazdu, dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej pojazdu nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo nie spełniającego swojego przeznaczenia oraz naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich.

W winku stwierdzonych usterek technicznych inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu i nie dopuścili pojazdu do ruch do chwili doprowadzenia go do stanu normatywnego.

Na uwagę zasługuje fakt, iż  nie jest to pierwszy przypadek przewozu ładunku w nadmiernej ilości przez kontrolowanego kierowcę. Jak się okazało ten sam pojazd został zatrzymany przez inspektorów do kontroli 16 października 2014 r. Wtedy pojazd wraz z ładunkiem ważył ponad 9000 kg. Jak widać przewożący drewno nie wyciągnął wniosków z poprzedniej kontroli mając za nic polecenia kontrolujących.


2017-09-07

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2017-09-08 12:28:15

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu