Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


NIELEGALNY WWÓZ ODPADÓW

7 września 2017 r. na terenie powiatu lubińskiego inspektorzy z Oddziału w Legnicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu wraz z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie oraz inspektorami z Delegatury w Legnicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, dokonali kontroli trzech 40 tonowych zespołów pojazdów, którymi przewożono odpady z Niemiec do Polski.

NIELEGALNY WWÓZ ODPADÓW

Zgodnie z okazanymi dokumentami przewozowymi pojazdami powinny być przewożone posegregowane odpady przeznaczone do recyclingu. W wyniku kontroli ładowni stwierdzono, że przewożono odpady inne, niż zadeklarowane.

NIELEGALNY WWÓZ ODPADÓW

Zamiast deklarowanych tworzyw sztucznych i gumy, przeznaczonych do recyklingu, przewożono w dwóch przypadkach niedopuszczone do przemieszczania materiały zmieszane  z odpadami komunalnymi, a w kolejnym z odpadami stanowiącymi paliwo alternatywne. Łączna waga nielegalnie wwiezionych do naszego kraju odpadów przekraczała 71 ton.

NIELEGALNY WWÓZ ODPADÓW

W toku prowadzonych czynności zostały pobrane przez Inspekcję Ochrony Środowiska próbki do analizy, a o całej sprawie, ze względu na możliwość popełnienia przestępstwa, została poinformowana prokuratura.

NIELEGALNY WWÓZ ODPADÓW

Naczepy z odpadami zabezpieczono na parkingu strzeżonym, a wobec przewoźnika inspektorzy Transportu Drogowego wszczęli postępowania wyjaśniające.


2017-09-08

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2017-09-08 12:47:03

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu