Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


DOLNOŚLĄSKA INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO SZKOLI PRZYSZŁYCH KIEROWCÓW

DOLNOŚLĄSKA INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO SZKOLI PRZYSZŁYCH KIEROWCÓW
W wyniku przywrócenia w 2015 r, możliwości kształcenia kierowców, w szkołach publicznych na terenie naszego kraju powstało ponad 110 klas o profilu kierowca - mechanik.

Odpowiadając na ogromne zainteresowanie wśród młodych ludzi właśnie tym zawodem, Główny Inspektorat Transportu Drogowego wspólnie z Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, podjęli decyzje o wdrożeniu programu edukacyjnego w szkołach kształcących
w zawodzie kierowca – mechanik, do realizacji którego włączył się Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu.

Realizując założenia programu inspektorzy z Oddziału w Legnicy rozpoczęli cykl zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy, w klasie  o profilu kierowca – mechanik. Pierwszy z tematów dotyczył urządzeń rejestrujących- tachografów, kolejny czasu pracy kierowców.

Były to tematy istotne pod katem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza w świetle stwierdzanych w tym zakresie naruszeń, stanowiących około 80 procent wszystkich ujawnianych przez ITD.

W trakcie zająć przybliżano uczestnikom przepisy dotyczące praw oraz obowiązków kierowców
i przedsiębiorców wynikających ze stosowania urządzeń rejestrujących, w tym zasad użytkowania związanych z logowaniem, wpisami manualnymi, dotyczącymi deklarowania aktywności kierowcy od wyjęcia do włożenia karty kierowcy, doboru papieru i wykresówek do tachografu. Omówiono istotne z punktu widzenia ich użytkowania różnice dotyczące typów urządzeń rejestrujących. Teorię przeplatano z praktyką przy użyciu symulatorów tachografów, będących na wyposażeniu szkoły, jak też prowadzących zajęcia inspektorów. Korzystano z urządzeń i programów będących w dyspozycji WITD we Wrocławiu, służących do pobierania i wizualizacji danych z kart kierowców oraz tachografów cyfrowych.

DOLNOŚLĄSKA INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO SZKOLI PRZYSZŁYCH KIEROWCÓW
DOLNOŚLĄSKA INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO SZKOLI PRZYSZŁYCH KIEROWCÓW

Przeprowadzone zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, co zostało wyrażone zaproszeniem do przeprowadzenie kolejnych zajęć.


2017-12-14

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2017-12-14 12:19:30

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu