Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


UROCZYSTE PRZEKAZANIE NOWYCH POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO

UROCZYSTE PRZEKAZANIE NOWYCH POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO
31 stycznia br. Wojewoda Dolnośląski Pan Paweł Hreniak uroczyście przekazał pięć nowych samochodów inspektorom z Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

UROCZYSTE PRZEKAZANIE NOWYCH POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO
W uroczystości brali udział Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Dariusz Przybytniowski, Naczelnicy Wydziału Inspekcji, Kierownicy oddziałów terenowych, inspektorzy transportu drogowego oraz pracownicy administracyjni. Dzięki wsparciu finansowemu Wojewody Dolnośląskiego zakupiono w 2016 i 2017 roku 10 nowych pojazdów.

UROCZYSTE PRZEKAZANIE NOWYCH POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO
Nowe pojazdy to oznakowane radiowozy marki Renault Master oraz Ford Mondeo.

Auta zakupione zostały w ramach ogłoszonych przetargów. Samochody marki Renault to rodzaj pojazdów, które towarzyszą Inspekcji Transportu Drogowego od początku jej powstania. Komfortowe, wyposażone w przestronną część biurową oraz niezbędny sprzęt do prowadzenia często skomplikowanych czynności kontrolnych. Pojazdy na swoim „pokładzie” posiadają również agregaty prądotwórcze oraz wyposażenie pozwalające na sprawdzenie chociażby jakości paliwa czy jakości spalin kontrolowanych przez inspektorów pojazdów. Dwa pozostałe to oznakowane pojazdy osobowe, wyposażone w systemy zapewniające inspektorom bezpieczeństwo i komfort pracy.

UROCZYSTE PRZEKAZANIE NOWYCH POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO

Koszt wszystkich zakupionych radiowozów w 2016 i 2017 roku  to około 2 miliony 700 tysięcy złotych, natomiast wkład finansowy Wojewody Dolnośląskiego to 1 milion 800 tysięcy złotych.

Wojewoda Dolnośląski, zaznaczył, że sprawna i nowa flota ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i komfortu pracy inspektorów transportu drogowego ale podstawą dobrze wykonywanej pracy są ludzie.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Dariusz Przybytniowski podziękował w imieniu wszystkich inspektorów za przekazane samochody.


2018-01-31

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu