Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


JAZDA PO KURORCIE BEZ UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

JAZDA PO KURORCIE BEZ UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
Kudowa – Zdrój to uzdrowisko znane m. in. z  leczniczych wód, pięknego krajobrazu oraz specyficznego mikroklimatu. Aby pobyt w mieście był bezpieczny, zarówno dla mieszkańców jak i licznie odwiedzających kurort w trakcie ferii zimowych gości,  Inspektorzy Transportu Drogowego z WITD Wrocław  pełnią służbę w jego okolicy, m. in. w ciągu drogi krajowej nr 8.

W poniedziałkowe popołudnie 5 lutego br. w Jeleniowie koło Kudowy – Zdroju uwagę inspektorów zwrócił samochód ciężarowy, którym przewożony był niezabezpieczony plandeką ładunek ziemi. Szczegółowa kontrola wykazała, iż niezabezpieczony ładunek nie był jedynym przewinieniem kierowcy. Prowadzący pojazd nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie  kategorii C (posiadał jedynie uprawnienie kat. B), jak również wymaganych przy takiego rodzaju przewozie badań lekarskich i psychologicznych.  Znajdująca się w tachografie wykresówka nie była uzupełniona o wymagane wpisy tj. imię i nazwisko kierującego, datę i miejsce rozpoczęcia przewozu jak i stan licznika kilometrów, natomiast sam tachograf wskazywał nieprawidłową godzinę. Ponadto ważność badań technicznych pojazdu upłynęła w kwietniu 2017 r., a kontrola stanu technicznego wykazała liczne usterki zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego. Pojazd został również zważony. Potwierdziło to podejrzenia kontrolujących odnośnie przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej. Za tak stwierdzone wykroczenia inspektorzy ukarali kierowcę mandatami karnymi, zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu oraz zakazali poruszania się pojazdem po drodze publicznej.

Powyższa kontrola po raz kolejny potwierdza, że kontrole ITD realnie zwiększają bezpieczeństwo na drogach i eliminują z ruchu pojazdy, które w fatalnym stanie technicznym nie powinny poruszać się po naszych drogach.

JAZDA PO KURORCIE BEZ UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
JAZDA PO KURORCIE BEZ UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
JAZDA PO KURORCIE BEZ UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
JAZDA PO KURORCIE BEZ UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

Opracował: mł. insp. Ł.Kobak


2018-02-07

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu