Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


MANIPULOWAŁ ZAPISAMI TACHOGRAFU NA WSZELKI WYPADEK

Sobota 10 lutego była kolejnym dniem prowadzonej przez dolnośląską inspekcję transportu drogowego kontroli autokarów. W trakcie tych kontroli inspektorzy z legnickiego oddziału inspekcji zatrzymali autobus wiozący rodziny z dziećmi. Wracali oni z wypoczynku w Zakopanym, do miejsc zamieszkania w województwie Zachodniopomorskim.

MANIPULOWAŁ ZAPISAMI TACHOGRAFU NA WSZELKI WYPADEK

W trakcie analizy czasu pracy, wątpliwości inspektora wzbudził zapis w tachografie z dnia 04.02.2018 r. gdy grupa ta jechała do Zakopanego. Zapis tachografu wskazywał, że w tym dniu od godziny 08:47 do 23:33 autobus pokonał odległość 857 km w 11 godzin i 50 minut. Wątpliwość inspektora wzbudziła okoliczność, że autobus nie był prowadzony przez załogę dwuosobową, lecz przez dwóch kierowców jadących kolejno po sobie. Kierowca który prowadził pojazd w momencie kontroli, wsiadł do niego w dniu 04.02 dopiero, gdy poprzedni kierowca zakończył prowadzenie pojazdu, a autobus był w drodze już od ponad 5 godzin. Kierowca powiedział, że tak właśnie było.

MANIPULOWAŁ ZAPISAMI TACHOGRAFU NA WSZELKI WYPADEK

Wobec tego inspektor rozpytał pasażerów o tą sytuację. Stwierdzili oni, że 04.02. rzeczywiście autobusem kierował najpierw inny kierowca, lecz ten który prowadzi pojazd obecnie, był w nim od początku przejazdu w tym dniu. Postawiony wobec takich okoliczności kierowca przyznał, że był w pojeździe podczas całej trasy, nie wkładał jednak własnej karty do tachografu, gdyż wiedział, że jeśli to zrobi naruszy normy czasu prowadzenia pojazdu. Wkładając kartę cały poprzedni okres zadeklarował jako odpoczynek, co miało wskazywać, że w autobusie przebywa dopiero od momentu włożenia karty kierowcy do tachografu. Jednak postępując w ten sposób nie rejestrował na własnej karcie kierowcy wymaganych danych, a to spowodowało, że zapisany czas pracy nie odpowiadał stanowi faktycznemu.

Nie jest to niestety odosobniony przypadek. Manipulowanie zapisami tachografu jest plagą, i takim działaniom nie należy pobłażać. Przeważnie kierowcy chcą ukryć swój rzeczywisty czas pracy, ale zdarza się, że manipulują zapisami „na wszelki wypadek”. Tak również było w tym przypadku. Gdyby kierowca włożył własną kartę do tachografu i zarejestrował cały czas swojej pracy, nie popełniłby żadnych naruszeń. A tak został ukarany wysokim mandatem, a wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne.


2018-02-12

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu