Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


REGUŁY UCZCIWEJ KONKURENCJI W TRANSPORCIE POD NADZOREM ITD

REGUŁY UCZCIWEJ KONKURENCJI  W TRANSPORCIE  POD NADZOREM ITD
W godzinach porannych 28 lutego  2017 r. na drodze krajowej nr 8  w Jeleniowie k/Kudowy Zdrój inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z kłodzkiego oddziału WITD we Wrocławiu zatrzymali  do kontroli zespół pojazdów, którym przewoźnik mający siedzibę na Litwie wykonywał międzynarodowy transport drogowy .

Przedsiębiorca przewoził należące do niego pojazdy, co nie wymaga posiadania licencji. Oględziny ładowni pojazdu wykazały jednakże, że pod plandeką przewożone są palety z towarem, który przewożony jest w ramach usługi transportowej. W trakcie dalszych czynności kontrolnych ujawniono dokumenty przewozowe potwierdzające realizowane zarobkowej usługi przewozu.

REGUŁY UCZCIWEJ KONKURENCJI  W TRANSPORCIE  POD NADZOREM ITD
.

Konsekwencją powyższego ustalenia było także stwierdzenie braku tachografu w pojeździe, pomimo, że kierowca prowadził pojazd na długiej trasie.

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości  wobec zagranicznego przewoźnika wszczęte zostało postępowanie wyjaśniające w sprawie nałożenia kary pieniężnej. Dodatkowo na poczet zabezpieczenia przyszłego zobowiązania pobrana została kaucja pieniężna w kwocie 10.000 zł.

Zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej regulacjami wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy (towarów) możliwe jest po uzyskaniu przez przewoźnika wymaganej licencji. Ponadto pojazd, którym wykonywany jest transport drogowy winien być wyposażony w tachograf, który rejestruje m. in. aktywność kierowcy. Powyższe wymogi dotyczą pojazdów (za które uznaje się także zespoły pojazdów), których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3500 kg.

Uzyskanie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego obwarowane jest wieloma warunkami, także natury finansowej. Wymogi te mają zapewnić odpowiednią jakość świadczonych usług oraz wiarygodność uczestników obrotu gospodarczego.

Do ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy m. in. kontrola obowiązków i warunków wykonywania przewozu drogowego, w tym międzynarodowego transportu drogowego rzeczy (towarów).  Kontroli takiej podlegają zarówno podmioty polskie jak i zagraniczne.

Ujawniony przypadek jest już kolejnym stwierdzonym w tym roku przez inspektorów dolnośląskiej ITD wykonywaniem transportu drogowego z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.

Opracował: Kierownik OTK W. Ziemianek


2018-03-02

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu