Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


FATALNY STAN TECHNICZNY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH

FATALNY STAN TECHNICZNY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH
4 kwietnia 2018 r. dolnośląscy inspektorzy Transportu Drogowego przeprowadzili kontrole autobusów dowożących dzieci do jednej ze szkół w Bierutowie.

Wstępne oględziny pojazdów wzbudziły podejrzenia inspektorów co do niewłaściwego stanu technicznego.

FATALNY STAN TECHNICZNY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH
W związku z tym, iż usterki wymagały weryfikacji przy użyciu odpowiednich urządzeń i narzędzi, inspektorzy skierowali wszystkie kontrolowane autobusy na najbliższą okręgową stację kontroli pojazdów w celu przeprowadzenia szczegółowych badań technicznych.

FATALNY STAN TECHNICZNY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH
Wyniki kontroli potwierdziły obawy inspektorów. Stan techniczny autobusów pozostawiał wiele do życzenia. Stwierdzono liczne wycieki płynów eksploatacyjnych, nieprawidłowości w działaniu układów hamulcowych i kierowniczych, przerdzewiałą konstrukcję ramy, niekompletne układy zawieszenia.

FATALNY STAN TECHNICZNY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH
W jednym z kontrolowanych autobusów zdemontowany został w ogóle stabilizator poprzeczny zawieszenia, który ma bezpośredni wpływ na stateczność pojazdu, a w konsekwencji na bezpieczeństwo najmłodszych pasażerów.
FATALNY STAN TECHNICZNY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH

Ponadto w autobusach poziom zadymienia spalin i związana z tym emisja substancji toksycznych do środowiska prawie dwukrotnie przekroczyły dopuszczalne normy.

FATALNY STAN TECHNICZNY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH

W konsekwencji inspektorzy wycofali z ruchu 4 z 5 kontrolowanych autobusów, zatrzymali dowody rejestracyjne, nałożyli na kierujących cztery mandaty karne, a także ukarali przedsiębiorcę , który mając świadomość, że stanu techniczny taboru, którym zarządza, mimo narażenia najmłodszych na niebezpieczeństwo - dopuścił autobusy do ruchu.


2018-04-05

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Opole 609 102 197
Rzeszów 603 560 073
Katowice 725 259 944 od 8.00 do 14.00


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu