Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK O KONTROLĘ

INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK O KONTROLĘ
29 sierpnia 2018 r. w godzinach pooranych Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu pełniący obowiązki na motocyklach służbowych skutecznie zrealizowali wniosek o kontrolę Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz społeczności lokalnej dotyczący niestosowania się kierowców pojazdów ciężarowych do znaku B-5 umieszczonego na ul. Stabłowickiej we Wrocławiu.
INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK O KONTROLĘ

W dniach poprzedzających interwencję do WITD we Wrocławiu wpłynął wniosek o przeprowadzenie kontroli ruchu pojazdów ciężarowych realizujących prace ziemne na jednej z pobliskich inwestycji.

Z powziętych informacji wynikało, że kierujący pojazdami ciężarowymi realizują przewozy niezgodnie z wydanym zezwoleniem tj. przed godziną 9 rano.

INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK O KONTROLĘ
Z rozpoznania poprzedzającego interwencję wynikało, że kierujący pojazdami ciężarowymi zakłócają spokój społeczności lokalnej i stwarzają zagrożenie na wąskiej osiedlowej ulicy w czasie dowozu dzieci do przedszkoli przy ul. Stabłowickiej.

Tuż po godzinie 7 inspektorzy zatrzymali 3 pojazdy, których kierujący złamali ustanowione ograniczenie.

INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK O KONTROLĘ

Ponadto w toku kontroli ustalono, że jeden z kierowców nie posiadał ważnego orzeczenia o braku przeciwskazań lekarskich i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy zawodowego.

Za stwierdzone naruszenia nałożono mandaty karne.


2018-08-29

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu