Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


PIERWSZA ODSŁONA AKCJI GIMBUS 2018

PIERWSZA ODSŁONA AKCJI GIMBUS 2018
W okresie od 3 do 7 września 2018 roku Inspektorzy z Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili wzmożone działania, których celem były kontrole pojazdów przewożących dzieci i młodzież do szkół podstawowych i gimnazjów.

W wyniku podjętych czynności skontrolowano:

- stan techniczny pojazdów oraz ich obowiązkowe wyposażenie,

- uprawnienia przewoźników i kierujących do wykonywania przewozu,

- stan psychofizyczny a w szczególności trzeźwość kierujących.

W niektórych przypadkach przeprowadzone kontrole ujawniły zły stan techniczny pojazdów. W najgorszym stanie technicznym okazał się być jeden z autobusów dowożący dzieci do jednej ze szkół w Miliczu. W celu przeprowadzenia szczegółowej kontroli pojazd skierowano na Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Miliczu.

W trakcie niniejszej inspekcji ujawniono: wycieki płynów eksploatacyjnych, nadmiernie skorodowane elementy podwozia, niesprawny manualny mechanizm otwierania drzwi głównych, oberwane przewody czujników zużycia klocków hamulcowych.

Ponadto kontrola wykazała niezgodne z przepisami oznakowanie pojazdu przewożącego zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży oraz błędny wpis w dowodzie rejestracyjnym dopuszczający do przewozu pasażerów na miejscach stojących pomimo, iż pojazd faktycznie nie był do takich przewozów przystosowany.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż gaśnice będące na wyposażeniu kontrolowanego autobusu nie zostały poddane przeglądowi okresowemu, miały pozrywane plomby a manometry gaśnic znajdowały się w obrębie czerwonego pola sugerującego ich niesprawność.

Wobec powyższego stanu faktycznego pojazdy zostały wyłączone z ruchu a ich dowody rejestracyjne zatrzymano. Na kierujących nałożono mandaty karne.

PIERWSZA ODSŁONA AKCJI GIMBUS 2018
PIERWSZA ODSŁONA AKCJI GIMBUS 2018
Nie do końca zadowalający stan techniczny pojazdów ujawnili również Inspektorzy z Legnickiego oddziału WITD Wrocław w miejscowości Wińsko. Każdy z kontrolowanych kierowców posiadał stosowne uprawnia. Kontrola trzeźwości nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Problemy pojawiły się przy weryfikacji stanu technicznego dwóch z siedmiu skontrolowanych autobusów. 

Podczas pierwszej kontroli, po naciśnięciu przez kierowcę pedału hamulca, w tylnej jego części słychać było intensywny charakterystyczny świst powietrza wydobywającego się z układu hamulcowego. Przy kontroli kolejnego pojazdu stwierdzono ponownie problemy z układem hamulcowym. Tym razem powietrze uciekało z nieszczelnego układu w przedniej części pojazdu.

W związku z tym, iż ujawnione nieprawidłowości mogły mieć wpływ na bezpieczeństwo przewożonych dzieci dwa z siedmiu skontrolowanych autobusów skierowano na stację kontroli pojazdów. W pierwszym z nich podczas badań na linii diagnostycznej stwierdzono 40 % różnicę siły hamowania kół tylnej osi, mającą wpływ na stabilność pojazdu podczas hamowania. Tak duża różnica sił hamowania wynikała między innymi z nieszczelnego pneumatycznego układu hamulcowego w związku z pęknięciem membrany siłownika hamulcowego tylnego lewego koła. Ponadto stwierdzono uszkodzenie osłon bębna hamulcowego zabezpieczających go przed przedostawaniem się różnych nieczystości powodujących spadek sprawności hamulca oraz odłączony czujnik zużycia okładzin klocków hamulcowych przedniego lewego koła.

W kolejnym autobusie diagności stwierdzili niesprawny układ hamulcowy w związku z jego niską skutecznością działania, wynikającą między innymi z nieszczelności układu. Oprócz tego stwierdzono wycieki płynów eksploatacyjnych z silnika pojazdu.

W oparciu o powyższe ustalenia oraz kwalifikację naruszeń na stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa w dwóch przypadkach zatrzymano dowody rejestracyjne, wydano zakazy dalszej jazdy oraz nałożono na kierowców mandaty karne, a wobec przewoźnika wszczęto postępowania administracyjne.

Akcja „GIMBUS 2018” będzie nadal kontynuowana dlatego zachęcamy dyrektorów szkół, w których dzieci dowożone są w sposób zorganizowany, do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości lub też przypuszczeń, że do takowych mogło dojść.

PIERWSZA ODSŁONA AKCJI GIMBUS 2018
PIERWSZA ODSŁONA AKCJI GIMBUS 2018
PIERWSZA ODSŁONA AKCJI GIMBUS 2018
PIERWSZA ODSŁONA AKCJI GIMBUS 2018
PIERWSZA ODSŁONA AKCJI GIMBUS 2018
PIERWSZA ODSŁONA AKCJI GIMBUS 2018
PIERWSZA ODSŁONA AKCJI GIMBUS 2018
PIERWSZA ODSŁONA AKCJI GIMBUS 2018
PIERWSZA ODSŁONA AKCJI GIMBUS 2018
PIERWSZA ODSŁONA AKCJI GIMBUS 2018
PIERWSZA ODSŁONA AKCJI GIMBUS 2018
PIERWSZA ODSŁONA AKCJI GIMBUS 2018
PIERWSZA ODSŁONA AKCJI GIMBUS 2018
PIERWSZA ODSŁONA AKCJI GIMBUS 2018
PIERWSZA ODSŁONA AKCJI GIMBUS 2018
PIERWSZA ODSŁONA AKCJI GIMBUS 2018
PIERWSZA ODSŁONA AKCJI GIMBUS 2018
PIERWSZA ODSŁONA AKCJI GIMBUS 2018
PIERWSZA ODSŁONA AKCJI GIMBUS 2018
PIERWSZA ODSŁONA AKCJI GIMBUS 2018


2018-09-07

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu