Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


„STOLIK INSPEKCYJNY” – ODSŁONA PIERWSZA

„STOLIK INSPEKCYJNY” – ODSŁONA PIERWSZA
W dniu 25 września 2013 roku odbyło się I z cyklu spotkań z kierowcami oraz przedsiębiorcami transportowymi w ramach programu prewencyjnego „Stolik Inspekcyjny”.

„STOLIK INSPEKCYJNY” – ODSŁONA PIERWSZA
W spotkaniu, które zainicjował Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wzięli udział zaproszeni goście z Niemieckiej Policji w Bautzen: Pani Kristina Dietze Z-ca kierownika sekcji dochodzeniowej, Pan Falko Schölzel – Kierownik sekcji kontroli ruchu drogowego i Pan Joahim Schurich Policjant sekcji dochodzeniowej. Policję z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu reprezentował Pan Z-ca Naczelnik WRD nadkom. Dariusz Matuszczyk, asp. Paweł Mogilski.

Gospodarzami spotkania był Pan Dyrektor Marek Szmigiel oraz prowadzący je Naczelnik Wydziału Inspekcji Daniel Woźniak i inspektorzy Adam Lepak i Maciej Molenda, sprawami organizacyjnymi zajmowała się Pani Naczelnik Patrycja Żarska Cynk.

„STOLIK INSPEKCYJNY” – ODSŁONA PIERWSZA
Spotkanie miało charakter otwarty. Skorzystali z niego przede wszystkim kierowcy realizujący przerwę lub odpoczynek na Parkingu stacji paliw BP.

„STOLIK INSPEKCYJNY” – ODSŁONA PIERWSZA
Przez dwie godziny uczestnicy byli zasypywani pytaniami, na które na przemian udzielali odpowiedzi. Większość pytań zostanie opracowana i odpowiedzi zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej w części: „Porady ITD” http://www.dolnyslask.witd.gov.pl/Porady-ITD-1-51.html

W związku z tym, że spotkanie było bardzo dobrze przyjęte i ocenione przez uczestników, już dzisiaj serdecznie zapraszamy do udziału w II spotkaniu „Stolika Inspekcyjnego”. 


2013-09-26

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu