Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


UKRYTE TOWARY NIEBEZPIECZNE NA CELOWNIKU ITD

UKRYTE TOWARY NIEBEZPIECZNE NA CELOWNIKU ITD
W dniu 7 maja 2014 r. na ul. Średzkiej we Wrocławiu inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadząc działania kontrolne w zakresie normatywności masy, nacisków osi i gabarytów pojazdów, zatrzymali do kontroli pojazd, którym wykonywany był transport drogowy na trasie Bielany Wrocławskie – Komorniki.

UKRYTE TOWARY NIEBEZPIECZNE NA CELOWNIKU ITD
UKRYTE TOWARY NIEBEZPIECZNE NA CELOWNIKU ITD
Pojazd nie był oznakowany dodatkowymi tablicami pomarańczowymi związanymi z przewozem towarów niebezpiecznych.

UKRYTE TOWARY NIEBEZPIECZNE NA CELOWNIKU ITD
Z dokumentacji okazanej przez kierowcę  wynikało, że między innymi przewożone są towary żrące o małym zagrożeniu a w rzeczywistości,  po oględzinach ładowni okazało się, że przewożony był bardzo żrący towar niebezpieczny w ilości niespełna 500 litrów.

Przewożony ładunek ADR nie był zabezpieczony przed zmianą położenia mimo, że kierowca posiadał stosowne wyposażenie.

UKRYTE TOWARY NIEBEZPIECZNE NA CELOWNIKU ITD
Wykonując taki przewóz kierowca jak i przedsiębiorca dopuścili się szeregu nieprawidłowości związanych z umową europejską ADR:

- w dokumencie przewozowym brakowało istotnych informacji o przewożonym niebezpiecznym ładunku,

- kierowca nie posiadał uprawnień do przewozów ADR

- brakowało instrukcji pisemnej

- nie wyposażono pojazdu w wymagane gaśnice

- ponadto brakowało: klinów, stojących znaków ostrzegawczych, płynu do płukania oczu, kamizelki ostrzegawczej, przenośnego urządzenia oświetleniowego, okularów ochronnych, łopaty, maty uszczelniającej, pojemnika do zbierania pozostałości

UKRYTE TOWARY NIEBEZPIECZNE NA CELOWNIKU ITD
Na miejsce kontroli wezwano przedsiębiorcę, gdyż w toku kontroli stwierdzono dodatkowo szereg usterek stanu technicznego pojazdu:

- wycieki płynów eksploatacyjnych

- niesprawny sygnał dźwiękowy

- pęknięta burta załadowcza

- niesprawne podświetlenie tablicy rejestracyjnej.

W wyniku kontroli zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu, na kierowcę nałożono mandat karny oraz wszczęto w stosunku do przedsiębiorcy postępowanie administracyjne.


2014-05-08

opublikowano przez:  redakcja serwisu

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu